Skuffende uklart angående grønne sertifikater

St meld nr. 47 Om innovasjonsvirksomheten for miljøvennlige gasskraftteknologier gir ingen avklaring i forhold til utformingen av pliktig grønt sertifikatmarked. Fortsatt vil mange sitte på gjerdet i påvente av en endelig utforming av markedet, sier Erik Lagethon, daglig leder i Foreninga for norske småkraftverk (Småkraftforeninga).

Det har lenge vært knyttet spenning til hvilke energikilder som blir sertifikatberettiget og hvordan man vil forholde seg til eksisterende produsenter. Det er derfor positivt at man ønsker å etablere et felles norsk-svensk marked med utgangspunkt i det svenske regelverket. Man kan derfor håpe at man også i Norge vil innlemme alle nye vannkraftverk, samt eksisterende vannkraftverk opp til 1500 kW slik man har i Sverige i dag. En tilnærming til det svenske regelverket er svært viktig for å sikre framtidige investeringer i småskala vannkraft, samt å sikre drift og utvikling av eksisterende kraftverk. En slik tilnærming vil være med å sikre at man har tilstrekkelig med sertifikater i markedet den dagen sertifikatkravene innføres. Forholdet til ulike energikilder og eksisterende anlegg gis det imidlertid ingen avklaringer på i den framlagte meldinga.

For å unngå investeringstørke i påvente av at markedet blir etablert vil regjeringen innføre en overgangsordning der en alternativ løsning er at staten kjøper opp sertifikater i en tid framover til markedet er etablert. Selv om man får en overgangsordning er det likevel behov for en avklaring på hvem som blir innlemmet i denne overgangsordningen. Her viser regjeringen beslutningsvegring, sier Lagethon.