Utsetter grønne sertifikat

De grønne sertifikatene kommer ikke i gang fra 1.1.06 som næringen hadde håpet på. Fredag 11. februar hadde olje- og energiminister Thorhild Widvey et møte med sin svenske kollega, samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, der de orienterte hverandre om aktuelle energisaker. De drøftet blant annet det videre arbeidet med å utforme et norsk-svensk marked med elsertifikater. Fra svensk side tar man nå sikte på å ha klart et slikt marked fra 01.01.2007. Dette blir dermed også oppstartsdatoen for det felles markedet.

I St meld. nr. 47 (2003-2004) Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar m.v, varslet departementet at det tok sikte på å legge fram en odelstingsproposisjon om et norsk-svensk elsertifikatmarked våren 2005. Markedet kunne da ha kommet i gang fra 2006. Dette tidspunktet har til nå ligget til grunn for departementets forberedelser. Odelstingsproposisjonen vil bli lagt fram på et tidspunkt som er koordinert med beslutningene i Sverige.

Beslutningen om at sertifikatberettigede anlegg for elektrisitetsproduksjon med byggestart etter 1. januar 2004 vil ha mulighet til å delta i et system for elsertifikater, gjelder fortsatt.