-Et grovt tillitsbrudd

Olje- og energiminister Torhild Widvey har nå utsatt ikrafttreden for elsertifikat-markedet til 01.01.2007

For Småkraftforeninga oppleves dette dramatisk og som et grovt tillitsbrudd. Dette er en vingling rundt vilkårene for småkraftutbygging som ikke er akseptabel og som skaper stor usikkerhet blant private utbyggere.

Elsertifikatmarkedet har i lang tid vært bebudet med dato for ikraftsettelse til 01.01.2006.
Svært mange fallrettighetshavere/småkraftutbyggere har avventet regelverket for sertifikatmarkedet før de respektive prosjekt blir igangsatt.
Ytterligere et års utsettelse av sertifikatmarkedet jager disse utbyggerne i armene på kapitalkreftene (investorene) i bransjen og tapper distriktene for aktivitet og kapital.
Fallrettighetshavere som i aller høyeste grad bør forestå småkraftutbygging i egen regi vil bli forhindret til dette p.g.a usikkerhet rundt de rammevilkår som legges til grunn.

Utsettelse av fristen gir nok en gang en bråstopp for planlagt småkraftutbygging.
Småkraftforeninga vil nå sterkt anbefale alle utbyggere å avvente regelverket for elsertifikater før kontrakter inngås. Dette er sterkt å anbefale med grunnlag i den vingling rundt regelverket som vi nå opplever.
Anbefalingen gis på bakgrunn av den praktiske erfaring Småkraftforeninga har med usikre rammevilkår for næringen og den holdning som politikerne viser overfor pionerene i småkraftbransjen.