Svensk elsertifikat på høyring

Den svenske regjeringa gjer framlegg om et elsertifikat-system som skal vare til minst 2030. Det går fram av høyringsutkastet som blei offentleggjort fredag 15. juli.
Svenskane foreslår at alle anlegg med produksjonsstart etter 30. april 2003 skal ha krav på 15 års sertifikattildeling.

Svenskene foreslår å utvide sertifikatordninga til også å gjelde for Norge. Men det vil fyrst skje etter valet i haust, og svenskane forventar eksakt informasjon om kor lenge norske anlegg skal få sertifikat og kor mange TWh som skal produserast.

”När den svenska elcertifikatmarknaden utvidgas till att även omfatta Norge bidrar det till en bättre fungerande marknad med bland annat fler aktörer, högre likviditet och ökad omsättning. En större marknad skapar också högre effektivitet och en ökad press på produktionskostnaderna för den förnybara elproduktionen. Uppsatta mål för den förnybara elproduktionen kan över tiden uppnås till en lägre total kostnad”, skriv regeringa i sitt framlegg.

Analytiker Tore Dirdal i GreenStream Network oppsumerer framlegget slik:

"På torsdag ble det etterlengtede høringsforslaget til ny elsertlov
i Sv erige offentliggjort. Det var stor spenning knyttet til
ambisjonsnivået for kvoteplikten samt lengden på tildelingsperioden.
I tillegg var mange av de eksisterende produsentene
(med produksjonsstart før 1. mai 2003) spent på når de eventuelt
ville bli faset ut av ordningen. I høringsdokumentet foreslår
myndighetene at alle anlegg med produksjonsstart etter
30. april 2003 skal ha krav på 15 års sertifikattildeling. Dette
vil kunne føre til høyere sertifikatpriser enn om anleggene
fikk fortsette i dagens ordning med uendelig tildelingsperiode.
Videre vil eksisterende produsenter med produksjonsstart før
1. mai 2003 kunne ha rett på sertifikater til og med 2014 dersom
de har mottatt statlig investeringsstøtte. Andre eksisterende
anlegg vil få sertifikater fram til 2012, og deretter vil de
bli faset ut av elsertordningen da det antas at disse er lønnsomme
nok på egenhånd. Myndighetene slår fast at det er
særdeles viktig å sikre langsiktige rammevillkår for investorer
i dette markedet. Derfor blir det foreslått at markedet skal
eksistere fram til 2030 og at kvotene for fremtiden må fastsettes
allerede nå. Myndighetene annonserer det de kaller et ambisiøst
mål for 2016 hvor de foreslår at kapasiteten innen fornybar
energi skal økes med 15 TWh sammenlignet med nivået
i 2002. Lovforslaget er svært tydelig på at det nå åpnes for
internasjonal deltakelse, og i første omgang vil det gjelde
Norge. Ettersom 15 TWh i 2016 medfører ca 1 TWh ny kapasitet
årlig vil dette legge press på kvoteambisjonen hos norske
myndigheter ettersom svenskene ikke vil akseptere at de skal
finansiere store deler av utbyggingen i Norge."

Heile høyringsutkastet finn du her: http://regeringen.se/download/00ccb88e.pdf?major=1&minor=47683&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment