Småkraftforeninga jobber med regjeringserklæringa

Småkraftforeninga har fått svært mange henvendelser fra både medlemmer og ikke-medlemmer vedrørende de nye signalene fra regjeringen rundt rammevilkårene for elsertifikatmarkedet.

Småkraftforeningen har fullt fokus og bruker store ressurser på denne saken. I denne sammenheng har vi sendt brev til Olje- og Energidepartementet med anmodning om møte med statsråd Enoksen.
Vi samarbeider også med Norges Bondelag og Norges Skogeigerforbund på samme tema, her skal vi ha et arbeidsmøte førstkommende mandag. En felles henvendelse fra disse organisasjonene vil bli rettet mot Landbruksdepartementet og landbruksministeren.

Småkraftforeninga arbeider også inn imot Stortingets energi- og miljøkomitè med tanke på et møte med informasjon og meningsutveksling rundt småkraft og elsertifikatmarkedet.

Ut ifra ovenstående vil jeg nevne at vi får mange positive tilbakemeldinger og signaler fra politisk hold på det arbeidet vi holder på med. Det pågår også et massivt arbeid blant våre medlemmer landet rundt for å synliggjøre konsekvensene og virkningene av den nye politiske signalene for både politikere, presse og andre.
På denne bakgrunn er vi betinget optimistiske i vår tro på at vi skal oppnå positive resultater for småkraftbransjen i saken.
Det er imidlertid mange vanskeligheter som må løses, ikke minst at det nå også framkommer nye signaler fra svensk side som skaper usikkerhet rundt småkraftens stilling i forhold til elsertifikatordningen.

Medlemskap/finansiering
Småkraftforeninga arbeider med de midler som vi har tilgjengelig for å bedre rammevilkårene for småkraftbransjen. Vår personal- og økonomiressurser er imidlertid begrensede og vi arbeider imot organisasjoner og partier som har statsstøtte og dermed langt større ressurser enn oss tilgjengelig.
I denne sammenheng oppfordrer vi flest mulig å melde seg inn i foreninga, enten som ordinære medlemmer eller som støttemedlemmer.
(Informasjon om medlemsskap og innmelding finnes på netttsida vår, se venstre kolonne)

Vi har pr. dato ca. 300 medlemsbedrifter/medlemmer som representerer anslagsvis ca. 1.000 rettighetshavere/gårdsbruk.
Dette er altfor lite i forhold til det potensialet som ligger for småkraftnæringa i Norge.
Det er også påtagelig at vi nå får en mengde henvendelser fra personer/miljøer som nå ser nytten det arbeidet Småkraftforeninga gjør, men som allikevel ikke er medlemmer.
Jeg vil sende en sterk oppfordring til alle som har interesser i småkraftnæringa om å delta i felleskap for å bedre rammevilkårene for bransjen. Og dette fellesskapet støttes best igjennom et medlemsskap evt. et støttemedlemskap i Småkraftforeninga.