Vag Enoksen om småkraftverk

Den nye Olje- og energiministeren, Odd Roger Enoksen, kunne ikkje gje konkrete om småkraftverk og grøne sertifikat i spørretimen i Stortinget onsdag.
Det var Torbjørn Andersen (FrP) som ville ha svar på kva statsråden vil gjere for å stimulere til utbygging av småkraftverk.

Torbjørn Andersen (FrP)[12:50:35]: Jeg har følgende spørsmål til landets olje- og energiminister:

« NVE har pr. 1. januar 2005 beregnet det totale tekniske og økonomiske utbyggbare vannkraftpotensial i Norge til 205 TWh, innenfor bestemte grenser for investeringskostnader. Denne beregningen representerer en vesentlig oppjustering av vannkraftpotensialet i forhold til oversikten av 1. januar 2004. Beregningen fra NVE viser et gjenværende utbyggbart potensial på rundt 42 TWh. Rundt 25 TWh ligger innenfor rammen av småkraftverk.
Hva vil statsråden konkret foreslå for å realisere økt utbygging av småkraftverk i Norge?

Statsråd Odd Roger Enoksen [12:51:28]: Fra naturens side er vi i Norge meget godt utrustet for å produsere fornybar energi. Det gjelder selvsagt vannkraft – som står for 99 % av elektrisitetsproduksjonen vår i dag – og det gjelder i tillegg vind, bølger, tidevann, bioenergi m.m.

Jeg vil legge til rette for at vi tar i bruk disse mulighetene, men det må skje på en miljømessig forsvarlig måte. Selv om fornybar energi har mange plusser i et miljøregnestykke, medfører utbygging av fornybar energiproduksjon også negative miljøvirkninger og brukerkonflikter.

Miljøpåvirkning og brukerkonflikter varierer betydelig mellom de ulike teknologier og prosjekter. Utfordringen er å legge til rette for at det blir realisert prosjekter som samlet sett er gunstige for samfunnet.

Gjennom det etablerte konsesjonssystemet og de samlede økonomiske rammevilkår har vi et godt utgangspunkt allerede. Med grunnlag i Soria Moria-erklæringen vil jeg arbeide for å videreutvikle det samlede virkemiddelapparatet der det er behov for det, for å kunne realisere utbygging av et betydelig potensial fornybar energi.

Carl I Hagen hadde her gjeninntatt presidentplassen.

Torbjørn Andersen (FrP) [12:52:40]: Det var et svar som, etter mitt syn, ikke var helt egnet til å skape den store optimismen på dette felt.

Statsråden nevner Soria Moria-erklæringen. I Soria Moria-erklæringen, som er Regjeringens plattform, er det slik – så vidt jeg har forstått det – at småkraftverk synes å være unntatt denne eventuelt framtidige ordningen med et grønt sertifikatsystem. Det er veldig mange som har søkt om å realisere småkraftverk land og strand rundt, og de stiller seg nå svært undrende til dette. Mange av disse prosjektene kommer i en vanskelig situasjon.

Har statsråden en god forklaring på hvorfor nettopp småkraftverk eventuelt skal være unntatt et framtidig elsertifikatsystem i Norge?

Statsråd Odd Roger Enoksen [12:53:33]: Også småkraftverk representerer et betydelig potensial. I Soria Moria-erklæringen er det utvetydig slått fast at det potensialet som ligger innenfor småkraftverk, minikraftverk og mikrokraftverk, skal realiseres for å styrke produksjonen av fornybar energi.

Regjeringen har nå tatt fatt på et arbeid også med å utforme grønne sertifikat, og der gjenstår det en god del arbeid, som jeg vil tro representanten har forståelse for, tatt i betraktning at det er knapt én måned siden Regjeringen tiltrådte. På et senere tidspunkt vil vi presentere innretningen for grønne sertifikat for Stortinget.

Torbjørn Andersen (FrP) [12:54:10]: Jeg skjønner at statsråden ikke vil svare meg konkret på mitt spørsmål, men jeg kan kanskje spørre på en litt annen måte.

Når det gjelder å stimulere til økt produksjonskapasitet innenfor vannkraft, er nettopp grønne sertifikater og et elsertifikatsystem et virkemiddel som alle partier er enige om kan brukes. Men etter mitt syn ville det også være fornuftig å gjøre dette systemet teknologinøytralt.

Jeg vil også utfordre statsråden på at dette systemet med grønne sertifikater bør inkludere all ny vannkraftproduksjon, og ikke være begrenset til f.eks. mikrokraftverk og 1 MW. Hva er statsrådens kommentar til det? Skal vi få noen fart på og få større kapasitet og produksjon i Norge, tror jeg det må, som i Sverige, innbefatte all ny produksjonskapasitet når det gjelder vannkraft.

Statsråd Odd Roger Enoksen [12:55:09]: Min kommentar til det er at jeg selvsagt tar med meg alle fornuftige innspill i forhold til innretningen på et framtidig regime for grønne sertifikat.