Ber om møte med statsrådar

Småkraftforeninga er no uroa for kva som kan skje med dei grøne sertifikata, og har bede om møte med både olje- og energiministeren og landbruksministeren.
Foreninga ber om eit møte med landbruksminister Terje Riss Johansen saman med Bondelaget og Skogeigarforbundet. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen har sagt ja til å møte foreninga 10. januar.

Her er dei to breva til statsrådane:

Til
Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Miljøtilpasset kraftproduksjon i fare
Småkraftforeningen, Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er opptatt av å legge til rette for en økt satsning på miljøtilpasset el-produksjon. Småkraftverkanlegg representerer etter vår mening noe av den reneste energiform som eksisterer i dag. I tillegg vil slike mindre kraftverk gi et viktig bidrag til brukets økonomi, gjerne i næringssvake områder.
Organisasjonene er fornøyd med at Regjeringen i regjeringserklæringen følger opp tidligere signaler om å utnytte potensialet som ligger i mindre kraftanlegg, og at Regjeringen ønsker at et pliktig grønt sertifikatmarked skal innføres. Vi er imidlertid bekymret over at det kan se ut som om småkraftverk dvs. kraftverk mellom 1MW og 10MW ikke blir omfattet av ordningen. Hvis dette er riktig vil det blir svært vanskelig å utnytte det potensialet som ligger i småskala grønn vannkraftproduksjon, og trolig er det en risiko for at så mye som _ av potensialet ikke blir realisert.
Organisasjonene håper at Landbruks- og matministeren ser hvilken verdi som ligger i at slike kraftverk blir realiserte, og at statsråden kan ta initiativ ovenfor Olje- og energidepartementet til å inkludere småkraftverk opp til 10 MW i ordningen.
Vi vil gjerne utdype temaet og ber om at møte med statsråden for å presisere de alvorlige følgende det kan ha å utelate småkraftproduksjonen fra sertifikatmarkedet.

Med hilsen

Harald Milli Isak Liland Ivar Korsbakken
Norges Bondelag Småkraftforeningen Norges SkogeierforbundTil
Olje- og energiminister
Odd Roger Enoksen

Ad. småkraft og innføring av elsertifikatmarked

I følge regjeringens samarbeidsplattform så er det enighet om en satsing på å fremme vilkårene for utbygging av fornybare energikilder, herunder også små-, mini og mikrokraftverk.
I regjeringserklæringen framgår det at regjeringen, som virkemiddel for ovennevnte, ønsker å innføre en elsertifikatordning for å gi bedre rammevilkår for slik utbygging. I erklæringen er det imidlertid bare mini- og mikrokraftverk som er nevnt å inngå i elsertifikatordningen, ikke småkraftverk.

Etter at regjeringserklæringen ble framlagt så har det oppstått flere problemstillinger rundt denne formuleringen som krever snarlig avklaring.

Formuleringen har skapt massive og sterke reaksjoner i vår medlemsmasse og har til dels store konsekvenser for småkraftnæringa. Direktør Torodd Jensen i NVE antyder at målsettingen/potensialet for småkraftutbyggingen de nærmeste årene nå, som følge av denne formuleringen, sannsynligvis må reduseres fra 5 TWh til 2,5TWh.
Småkraftnæringen er en distrikts- og bosettingmessig svært viktig faktor og formuleringen griper direkte inn i planleggings- og utbyggingsfasen for svært mange aktører. I denne sammenheng har Småkraftforeninga behov for en snarlig avklaring/presisering av hvilken tolkning som ligger bak den formulering som er brukt i regjeringserklæringen.

I sakens anledning tillater vi oss å be om et møte med statsråden for gjennomgang/avklaring.

Med vennlig hilsen
Småkraftforeninga

Isak Liland
Styreleder