Kraftpris i spørretimen

Ketil Solvik-Olsen (FrP) spurde onsdag 21.12 olje- og energiministeren fylgjande spørsmål:
Dagens strømpriser er unormalt høye sett i sammenheng med fyllingsgraden i vannmagasinene. Noen vil hevde dette henger sammen med stor norsk krafteksport, mens flere analytikere mener høye strømpriser i Norge henger sammen med høye priser på CO2-kvoter. Hva mener Statsråden er årsaken til de høye prisene, og hvor stor økning kan tilskrives henholdsvis krafteksport og CO2-kvotesystemet?

Svar frå Odd Rogen Enoksen:
En rekke faktorer er bestemmende for utviklingen i strømprisene i Norge. Sentralt står utviklingen i tilbud av og etterspørsel etter kraft i det nordiske markedet, der nedbørsmengden og temperaturutviklingen er viktig. Utviklingen i kraftmarkedene på kontinentet har også i økende grad fått innvirkning på utviklingen i kraftprisen i det nordiske markedet. I disse markedene er utviklingen i brenselpriser og kvoteprisene for CO2 viktig for kraftprisnivået, i tillegg til temperatur og værforhold. Høye olje- og gasspriser, kombinert med innføringen av kvotesystemet er viktige årsaker til at kraftprisene i Europa i det siste året har ligget på et høyt nivå. De ulike faktorene inngår i et komplisert samspill og det er derfor vanskelig å gi en presis kvantifisering av hvor mye de ulike faktorene spiller inn på prisutviklingen i Norge. Tilsiget har så langt i år har vært 23 TWh høyere enn normalt. Det høye tilsiget kombinert med forholdsvis høye priser i det europeiske kraftmarkedet har ført til stor produksjon og eksport av kraft. Så langt i år har Norge eksportert 11,5 TWh kraft mot en import på 10,9 TWh på samme tid i fjor. Til tross for stor produksjon og eksport er magasinene nesten på maksimalnivå sett i forhold til årstiden. Kraftprisene i Norge har imidlertid vært nokså stabile de siste to årene, men har ikke kommet ned på det nivået mange forventet etter tørråret 2002/2003. Så langt i høst har kraftprisen variert mellom 20 – 28 øre/kWh. Gjennomsnittlig pris i november var 23,9 øre/kWh. Dette er på nivå med prisen på tilsvarende tid i fjor. Prisen for forwardkontrakter for 2006 ligger i dag på om lag 28 øre/kWh.