Elsertifikatetordningen; en suksess i Sverige

Tall/statistikk fra firmaet Greenstream Network AS viser til at innføringen av elsertifikatsystemet i Sverige har vært en ubetinget suksess. Ordningen har medført at det siden 2003 er framskaffet 5 TWh fornybar energi som en følge av ordningen.
Produksjonsøkningen kommer fra småkraftverk, vindkraftverk og bioenergianlegg.
I samme tidsrom har produksjonen fra småkraftverk øket som en følge av ordningen til tross for at elproduksjon fra vannkraft totalt sett har gått ned. Også vindkraftproduksjonen har hatt en betydelig økning.

En stor del av økningen er relatert til økt utnyttelse av eksisterende kapasitet. Dette er miljømessig svært gunstig i og med at en greier å få mer produksjon ut av allerede utbygde anlegg og ingen nye naturinngrep foretas.
Dette viser at en konsekvens av ordningen er at eksisterende produsenter nå har vært i stand til å investere i lenge påtrengt vedlikehold/oppgradering. Ovennevnte burde være et vektig argument for at "pionerene" også i Norge bør innlemmes i det felles elsertifikatmarkedet som nå diskuteres imellom Norge og Sverige (dette viser også at det heller ikke bør settes noen grense for byggestart for disse små pioneranleggene)

Vi får håpe at møtet imellom Odd Roger Enoksen og Mona Sahlin førstkommende mandag avstedkommer løsninger for sertifikatmarkedet som er tuftet på ovennevnte fakta og også ut ifra hva som er er tvingende nødvendig for å få et slikt felles marked til å fungere. I dette ligger det at det må inn så mye som mulig av miljøvennlige kraft, herunder både småskala vannkraft (ihvertfall inntil 10 MW), kraft produsert av småkraftpionerene samt også el fra vindkraft og bioenergi.

I forhold til elsertifikatmarkedet skal nå loven endelig utformes og de viktigste avgjørelsene tas i møtet førstkommende mandag.
Småkraftforeninga påpeker at arbeidene vedrørende lovforslaget skal legge premissene for en hel næringsgren samt også for tusenvis av næringsdrivende og samfunn/ringvirkninger rundt disse. I slik sammenheng vil det være uansvarlig å la et slikt lovforslag få slagside bare på grunn av SV skal få gjennomslag for noe av sin symbolpolitikk.
Avgjørelsene som tas er altfor viktige til at det