Opposisjonen på Stortinget krever fortgang

Opposisjonspartiene på Stortinget la igår fram et Dokument 8 forslag i Stortinget hvor de krever at elsertifikatordningen samordnes med den svenske og at ordningen innføres fra og med 01.01.2007 som tidligere lovet. Samtidig, og viktigst av alt, foreslår de at småkraftverkene innlemmes i ordningen.

Dette forslaget legger utvilsomt press på regjeringen og burde bidra til at regjeringen i denne saken viser handlekraft. Forslaget burde også bidra til at denne saken nå etterhvert kommer opp og får en avklaring.
Forslaget fra opposisjonen er utvilsomt i tråd med hva flertallet på Stortinget mener, og det er vel bare venstresiden i SV som ikke har den mening at småskala vannkraftproduksjon bør innlemmes i et sertifikatmarked.
Det kan synes som om at regjeringspartiene har store interne problemer som følge av de formuleringene som framkommer i Soria-Moria erklæringen.
Og man kan saktens stille spørsmål med hva man skal med en flertallsregjering, når det i denne saken vitterlig kan dokumenteres at flertallet ikke styrer.
Dette kan ikke betegnes som annet enn et demokratisk problem.

Vi får håpe at disse interne stridighetene ikke kommer så langt at det er småkraftnæringen, norsk leverandørindustri og distriktsnorge som må betale for løsningen på denne.

Forøvrig har vi i Småkraftforeningen nå analysert tallene fra NVE-kartleggingen vedr. utbyggingspotensialet for småkraft for å dokumentere virkningene av et vedtak om å utelate småkraftverkene fra elsertifikatordningen.
Forutsetninger vi har lagt inn er at 50% av potensialet i NVE-kartleggingen kan utbygges, at småkraftverkene i gjennomsnitt er på 10 GWh samt at de har anslagsvis 5-10 eiere/rettighetshavere.
Dette betyr at ca. 8 TWh småkraft ikke vil være realiserbar om småkraftverkene ikke kommer med i elsertifikatordningen.
For leverandørindustrien og norsk næringsliv betyr dette at aktivitet for anslagsvis 24 milliarder kroner faller bort, dette er i stor grad leveranser som tilfaller næringslivet landet rundt.
Samtidig har dette betydning for anlslagsvis 5-6000 rettighetshavere og gårdbrukere som mister denne anledningen for tilleggsinntekter/tilleggsnæring på sine gårdsbruk.

Det vil være meget bekymringsfullt, og lite klokt, om en slik mengde med miljøvennlig kraft ikke skulle kunne realiseres.
Denne krafta har vi bruk for, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.