ER SISTE ORD I ELSERTIFIKATSAKEN NÅ SAGT?

OED forteller i en dagsfersk pressemelding at planene om et felles norsk/svensk elsertifikatmarked er skrinlagt for godt.
I forhold til opplysninger som i den siste tiden "har lekket" fra politisk hold er dette en svært overraskende vending i saken. Avgjørelsen er meget skuffende for småkraftnæringa og også til dels svært dramatisk for de av våre medlemmer som er i byggefase og med anleggsstart etter 01.01.2004.

I stedenfor elsertifikatmarkedet skal det nå innføres særnorske regler for investeringsstøtte for utbygging av miljøvennlige energikilder, denne støtten skal administreres av ENOVA.
Olje- og energiminister Enoksen skal ha uttalt at småkraft også skal innlemmes i regelverket for investeringsstøtte og at det skal legges fram måltall/ambisjonsnivå for norsk, småskala vannkraftutbygging.

Hva dette betyr for småkraftnæringen råder det stor usikkerhet rundt. Småkraftforeningen har fra før av et ikke-eksisterende forhold til ENOVA. Småkraft har ikke ligget inn under ENOVAs interesseområde og småkraftnæringa har inntil nå ikke hatt noen støtteordninger til informasjonsarbeid, forprosjektering, investeringer og lignende. Dette i motsetning til andre energikilder som vindkraft, bioenergi o.a.

De nye signalene reiser en masse spørsmål for småkraftnæringa.
Hva vil denne nye støtteordningen innebære ? Hvem vil komme inn under det nye regelverket ? Hva med de småkraftutbyggerne som har byggestart etter 01.01.2004 ? Hva med pionerene ?
Hvem skal nå betale for nødvendige nettforsterkninger ?
Og, ikke minst; Når kan en slik ordning tre i kraft ?
Regelverk skal utarbeides, høringsrunder skal gjennomføres, byråkrati skal bygges opp.
Dette kan fort dreie seg om flere år før dette systemet er "oppe og går"

Det kan synes som om at med denne nye ordningen er det vindkraften og investorer som Fred Olsen, Shell, Hydro, Statoil m.fl. som er vinnerene og distriktene og småkårsfolket som er taperne.

Småkraftforeninga vil fortsatt arbeide med denne saken med alt av ressurser vi har til rådighet. Vi har, i samarbeid med Norges Skogeigerforbund og Norges Bondelag, bedt om et møte med landbruksministeren angående sertifikatsaken. Vi vil nå purre på for å få dette møtet opp på timeplanen så snart som mulig.
I tillegg får vi besøk av olje- og energiministeren på vårt årsmøte/fagmesse i Bergen 28. mars. I denne anledning vil vi be om å få tid avsatt til å diskutere den situasjonen som nå har oppstått.

Vi vil i disse møtene understreke viktigheten av at småkraftnæringen gis "levelige" vilkår, dette i forhold til kraftbalansen, i forhold til bosetting/næringsdrift/distriktene og ikke minst i forhold til leverandørindustrien.
Vi vil også påpeke viktigheten av å få et system på plass så raskt som overhodet mulig. Det har nå vært pratet om grønne sertifikater i en 10-års periode, vi kan ikke akseptere at det brukes ytterligere 2-3 år for å få på plass en ordning for småkraftnæringa.
Vi vil også påpeke at næringa vanskelig kan tåle ytterligere en byråkratisk skranke før utbygging kan planlegges og igangsettes.

Og; man skal ikke være mer enn middels klarsynt for å forutse det faktum at siste ord i elsertifikatsaken ikke er sagt på lang tid enda.