Presisering om byggefrist

I samband med artikkelen om at Juvanå fallrettighetslag fekk utsett byggefrist, presiserer NVE at det ikkje er automatikk i dette. Kvar einskild sak må behandlast for seg.

Her er prsiseringa frå NVE:
i NVEs vedtak av 23.2.1998 ble det konkludert med at HeimdØla kraftverk ikke var konsesjonspliktig
etter vassdragsloven av 15.3.1940. Slikt vedtak etter vassdragsloven var tidsubegrenset.
Vannressursloven som tra?dte i kraft 1.1.2001 erstatter vassdragsloven i slike saker. Vedtak om fritak
fra konsesjonsbehandling av kraftverk etter vannressursloven har en gyldighet pa? fem a?r. Denne
tidsbegrensningen gjelder ogsa? vedtak gjort etter tidligere vassdragslov. Det vil si at vedtak om
konsesjonsfritak for etablering av kraftverk som ble gjort i medhold av vassdragsloven gjelder i fem a?r
fra vannressurslovens ikrafttreden. NVE kan forlenge denne fristen.
I va?rt brev av 10.3.2006 konkluderer NVE som følger:
" NVE omgjØr derfor sitt vedtak av 8.12.2005 og gir med dette utsettelse pa? fristen for bygging av
kraftverk ved utlØpet av Bjønntjønn i HeimdØla, Nissedal kommune, Telemark med tre a?r til
31.12.2008. En forutsetning for gjeldende konsesjonsfritak er at prosjektet gjennomføres slik det ble
planlagt i 1998. "
Begrunnelsen for vedtaket var den usikkerhet som har vært knyttet til innføring av grønne sertifikater
og hvilke kraftverk som eventuelt ville falle innenfor en slik ordning.
Va?rt vedtak av 10.3.2006 er et enkeltvedtak som gjelder denne konkrete saken etter en konkret søknad.
Vedtaket betyr at NVEs vedtak av 23.2.1998 om konsesjonsfrihet for dette kraftverket har gyldighet i
ytterligere tre a?r fra 1.1.2006. I andre saker der NVE har konkludert med at etablering av kraftverk
ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven eller vassdragsloven vil eventuell søknad om
forlengelse av konsesjonsfritakets gyldighet bli behandlet enkeltvis. Det ma? søkes i hvert enkelt
tilfelle.