Ber om klargjering i verna vassdrag

Småkraftforeiniga har sendt eit brev til Olje- og energidepartementet for å få ei klargjering på kva reglar som gjeld for utbygging i verna vassdrag. Les heile brevet her.

I forbindelse med behandlingen av ”Supplering av verneplan for vassdrag” ble det åpnet for å konsesjonsbehandle mikro- og minikraftverk i verna vassdrag, dvs. kraftverk under 1 000 kW. Dette er etter Småkraftforeningas syn en positiv endring i rammebetingelsene for småskala vannkraftproduksjon. Det viser seg imidlertid at det er behov for en klargjøring av praktiseringen av de nye reglene fra myndighetenes side.

Myndighetene opprettholder tidligere praksis
Før det ble åpnet for konsesjonsbehandling var det en "tommelfingerregel" at det kunne gis tillatelse til bygging av mikro-, mini- og småkraftverk i verna vassdrag gitt at man ikke brukte mer enn inntil 15 % av middelvannføringen. Dette var en svært generell regel som på ingen måte tok hensyn til de ulike vassdragenes potensial og kvaliteter i forhold til verken verneverdier eller kraftpotensial. Dette var et eksempel på bestemmelser og regelverk som kun er med på å svekke forståelsen for vernet.

I St. meld nr 75 (2003 – 2004) uttaler OED at en konsesjonsbehandling av mikro- og minikraftverk vil gi et bedre grunnlag for å vurdere miljøvirkninger av inngrepet og om verneverdiene blir påvirket, fordi tiltaket da blir underlagt en mer omfattende behandling enn ved en vurdering av om konsesjonsplikt foreligger. Myndighetene vil gjennom en slik konsesjonsbehandling kunne sette vilkår for gjennomføring av prosjektet ut fra det konkrete vassdragets kvaliteter. I dette ligger det at hvert enkelt prosjekt under 1 000 kW skal gis en individuell vurdering, og ikke underlegges generelle regler om utnyttelse av vannføringen. Det er derfor svært beklagelig at det synes som om regionale myndigheter fremdeles holder seg til gamle bestemmelser og ikke benytter mulighetene for å legge individuelle vilkår på hvert enkelt prosjekt.
Småkraftforeninga mener at myndighetene (NVE/OED) har her i utgangspunktet muligheter for å legge vilkår i hele intervallet 0 – 100 % av vassdragets vannføring.
Samtidig er det viktig at variasjoner i vannføringen over året hensyntas når begrensninger i bruk av vannføring fastsettes.

Herunder viser vi til at praksis ved bygging av småkraftverk nå er endret, og at det nå i mye større grad bygges ut anlegg som ivaretar produksjon på vassdragets flomvassføring.
Herunder kan det produseres forholdsvis mye kraft i vassdraget uten at dette er merkbart, dette p.g.a at flommene er så store at det meste av vannet allikevel renner forbi kraftverket.
(Eksempelvis vil kraftproduksjon på flomvann i størrelsesorden 200% av vassdragets middelvannsføring være lite merkbart i en flomsituasjon)

Forholdet til allmenne interesser
Det er i første rekke hensynet til såkalte allmenne interesser som legges til grunn ved krav om konsesjon eller vilkår for utnyttelse av vannføringen. Vi opplever i denne sammenheng av begrepet allmenne interesser tolkes innsnevrende og i all hovedsak kun tar hensyn miljøinteressene. Dette er selvsagt av stor interesse for allmennheten, men det er også av samfunnsmessig og politisk interesse at man ivaretar mulighetene for verdiskaping i distriktene.
I følge NVE veileder 1/2002 Behandling etter vannressursloven m.v .av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann sies følgende om allmenne interesser i forhold til private interesser; Private interesser brukes ofte som motsetning til allmenne interesser. Det er imidlertid sikker rett at private interesser kan anses som en allmenn interesse dersom de samlet sett får betydning for mange mennesker. Det er her åpent for diskusjon i forhold til hva som mener med ”mange mennesker”, men i de fleste tilfeller er småskala vannkraftproduksjon et samarbeid mellom flere grunneiere i en grend og vil således være med på å sikre inntektsgrunnlaget i et helt bygdesamfunn gjennom fortsatt bosetting, investeringer, skatteinntekter og privat forbruk av varer og tjenester.
Og, det synes også som en ”allmenn interesse” at det finnes bosetting og næringsdrift i distriktene. Denne interessen bør etter Småkraftforeningas mening vurderes opp imot den ”allmenne interesse” at en vassdragsnatur ikke er utnyttet som grunnlag for ovennevnte.

Behov for klargjøring og forhold til småkraftverk

Ut fra det ovenfor stående finner Småkraftforeninga at det er behov for en klargjøring fra OED hvordan retningslinjene i forhold til småskala vannkraftproduksjon i verne vassdrag skal håndteres.
Vi ber om at OED presiserer at hvert enkelt mikro-, og minikraftverksprosjekt skal ha en balansert individuell vurdering ut fra vassdragets kvaliteter med hensyn på miljø- og næringspotensial.
Vi ber om at myndighetene i sterkere grad benytter de mulighetene de har til å tilpasse vilkårene til hvert enkelt prosjekt og ikke benytter de tidligere sjablonmessige kriteriene.

Vedrørende mulighet for bygging av småkraftverk i verna vassdrag
Etter Småkraftforeningas oppfatning er det fremdeles mulig å bygge småkraftverk (1-10 MW) i verna vassdrag.
I dette tilfellet er det ut ifra vår oppfatning at det da er den gamle tommelfingerreglen om at man kan; ”benytte inntil ”15 % av middelvannføringen” uten at det utløser konsesjon”, som gjelder.
Etter vår oppfatning har det ikke skjedd noen endring av lovverk og intensjoner/føringer i denne sammenheng.
Dette ber vi OED fastslå.
(Småkraftforeninga er inneforstått med at omfanget av utbygginger i denne størrelsesorden i verna vassdrag vil være meget begrenset)

Til slutt ber vi også departementet presisere definisjonen av begrepet allmenne interesser slik at man får en behandling i tråd med NVEs veileder.

Med hilsen

Erik Lagethon
Næringspolitisk rådgiver

Kopi:
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo