Vil ha fritak for eigedomsskatt

Småkraftforeninga har sent brev til Finansdepartementet om eigedomsskatt på små kraftverk. Primært vil foreninga at alle småkraftverk under 10 MW blir fritatt. Les heile brevet her.

Norge står i dag overfor store utfordringer med hensyn på produksjon av elektrisk kraft, og det er en bred politisk enighet om en satsing på ny fornybar energi, og en omlegging av energiforsyningen i Norge.

I tillegg er det behov rammebetingelser som vil være med å sikre næringsutvikling og bosetting i distriktene. Distriktspolitikk er et svært sammensatt tema og det er mange faktorer som virker inn på om man lykkes eller ikke. Landbruksvirksomhet har fram til i dag vært den dominerende næringen i distriktene, men med stadig mindre marginer innen de tradisjonelle virksomhetene er det et økende fokus og en økende interesse for å ta en større del av landbrukseiendommenes totale ressurser i bruk. Skal man lykkes med dette er det imidlertid viktig med rammebetingelser som nettopp stimulerer til dette.

Kraftproduksjon fra mikro-, mini- og småkraftverk er eksempler på slike ny ressursutnyttelse. Dette er etter hvert blitt en viktig alternativ inntektskilde innen landbruket. Den store utfordringen er at småskala vannkraftproduksjon er svært kapitalintensiv og sårbar i etableringsfasen.

Dessverre opplever vi nå at eiendomsskatten slår svært hardt ut for mange nyetablerte småkraftprodusenter. Dette som en følge av en regelendring som tilsier at eiendomsskatten nå skal skrives ut på grunnlag av nedskrevet saldoverdi av anlegget (uten at gjeld er hensyntatt.)
Tidligere ble eiendomsskatten utskrevet i forhold til takst av småkraftanlegget.

De nye regler tilsier at eiendomsskatten for småkraftverk under 10 MW skal utregnes etter nedskrevet saldoverdi uten fradrag for gjeldsbelastning (sktl § 18-5, nr. 5)
Dette betyr at når man er nyetablert, med høy gjeld og høy saldoverdi så får man høy eiendomsskatt.
Når småkraftverket er nedskrevet til 0,- og man har 0,- i gjeld så får man 0,- i eiendomsskatt.

Dette medfører at man får den største skattebelastningen samtidig med at likviditeten i prosjektene er på det laveste. Eiendomsskatten er dermed på å øke den totale økonomiske belastningen til et nivå som gjør at enkelte prosjekter som i utgangspunktet er lønnsomme ikke lar seg gjennomføre. Dette er særlig viktig der planlagte kraftverk vil bli drevet som enkeltmannsforetak sammen med øvrig landbruksdrift. Småskala kraftproduksjon er i de fleste tilfellene en integrert del i en helhetlig utnyttelse av ressursene på en landbrukseiendom, og har oftest flere fellestrekk med det tradisjonelle jord- og skogbruket. Småkraftproduksjonen bør derfor etter vårt syn skattemessig sidestilles med jord- og skogbruk. Det er i dag et paradoks at man kan bygge utleiehytter til flere millioner og ikke bli ilagt eiendomsskatt mens de som bygger en kraftstasjon til et mikrokraftverk på 4 m2 må betale eiendomsskatt.
Regelendringen er sannsynligvis gjort i beste mening og for å forenkle praksis vedr. utskriving av eiendomsskatt for småkraftverk. Praktiske utslag av regelendringen er imidlertid dramatiske og tilsier at en revurdering/endring må foretas så snart som mulig.

Etter Småkraftforeningas syn ville det vært en betydelig styrking av rammebetingelsene for småkraftverkene (< 10 MW) om disse ble fritatt for eiendomsskatt. Gjennom å kunne være med å sikre etableringen av robuste bedrifter vil kommunene på sikt skaffe seg skatteinntekter fra disse bedriftene/eierne. Vi ber derfor regjeringen om at man foretar en lovendring for i tråd med nedenforstående forslag vedr. utregning av eiendomsskatt for småkraftverkene: Forslag fra Småkraftforeninga: Prioritert forslag: Småkraftverk (installasjon under 10MW) fritas for eiendomsskatt. Sekudært alternativ: Mikro- og minikraftverk (< 1000 kW) fritas fra eiendomsskatt. Eiendomsskattegrunnlaget for småkraftverk (1001 kW – 10 MW) verdsettes til saldoverdi redusert med tilhørende gjeld Eventuelt: Man går tilbake til regelverket slik det var før endring og at eiendomsskattegrunnlaget fastsettes etter takst (utført av den kommunale takstnemd) Vi stiller gjerne til møte vedrørende saken, om departementet skulle finne dette formålstjenlig. Med vennlig hilsen Erik Lagethon Næringspolitisk rådgiver Kopi: Olje- og energidepartementet, Pb. 8148 Dep, 0033 OSLO Landbruks- og matdepartementet, Pb. 8007 Dep. 0030 OSLO