USIKKERHETEN RUNDT RAMMEVILKÅRENE LAMMER SMÅKRAFTBRANSJEN

Heller ikke i dagens stortingsdebatt i "elsert.saken" framkom det noe nytt fra regjeringen.
Statsråd Enoksen bebudet nok en gang at den nye "ordningen" skulle lanseres innen kort tid.
Denne tidsangivelsen har vi hørt før, uten at vi har noen formening om hvor lang tid dette måtte være.

For småkraftnæringen er regjeringens beslutningsvegring iferd med å bli svært ødeleggende.
Vi opplever nå at flere utbyggere resignerer og lar profesjonelle aktører overta prosjektene deres, samtidig merkes det at dugnadsånd og troen på å jobbe på frivillig basis for småkraftnæringa er i ferd med å avta.

Blant annet så har Småkraftforeninga har i lengre tid arbeidet med å lage en kursserie for småkraftutbyggere i plan-, bygge-, og driftsfase.
Filosofien bak kursene er å gjøre rettighetshavere i stand til å bygge og drifte sitt eget kraftverk, slik at en skal unngå å måtte selge ut verdien av kraftverket til eksterne investorer.
Kursprogrammet er under utarebeidelse, og er et samarbeid imellom Sintef og Småkraftforeninga.Utviklingen av kursserien finansieres av Småkraftforeninga med tilskudd fra Innovasjon Norge.
Kurset er ment å skulle gå som pilotprosjekt på Mørekysten nå til høsten.
Nå har vi imidlertid kommet i den situasjonen at kursserien mest sannsynlig må legges på is. Dette p.g.a av at de personene som (delvis på dugnadsbasis) står bak kursene ikke orker å holde på lenger.
Rammevilkårene blir ikke avklart og det blir bortimot umulig å drive kursing innen bransjen så lenge næringa lever i den usikkerheten som nå rår.
Småkraftforeninga beklager denne utviklinga og ber ansvarlige myndigheter ta dette som et alvorlig signal fra småkraftnæringa.

Statsråd Enoksen gjentok idag at ordningen skal komme innen kort tid.
Småkraftforeninga forventer at nok en gjentagelse av en slik tidsangivelse innebærer en lansering innen en til to uker.
Småkraftbransjen fortjener en avklaring, og avklaringen må komme før mismotet sprer seg for mye rundt om hos de lokale næringsdrivende i distriktene.