Endelig!!! – men forsatt venting

Statsråd Enoksen holdt i går pressekonferanse og slapp ut informasjon om deler av de vilkår som skal gjelde for småkraftnæringa i årene framover.
Det er gledelig og fornuftig at småkraftverkene kommer med i ordningen, men det mangler fremdeles mange avklaringer om hvordan systemet vil komme til å virke og hvilken økonomi det ligger i ordningen for den enkelte utbygger.

Det er satt en grense for småkraftnæringa som sier at det er de første 3 MW av utbyggingene som kommer med i ordningen. Dette til tross for at regjeringen hadde en enighet om å sette denne grensa til 5 MW når elsert.saken med Sverige var oppe til forhandlinger.
En grense på 3 MW etter Småkraftforeningas mening for lav, men er allikevel bedre enn grensa på 1 MW som er antydet i Soria–Moria erklæringen. Vi kan her ane at det er SV som delvis har nådd fram med sin noe uforståelige miljø/småkraftpolitikk
Definisjonen grensa for småkraft er i EU er på 10 MW og småkraft er i alle andre land regnet som miljøvennlig energi.

Byggestart
Jeg var i går i kontakt med Sissel Edvartsen i OED og fikk bekreftet at alle som har startet utbygging etter 01.01.2004 kommer med i ordningen.
Denne avgjørelsen er Småkraftforeninga meget godt fornøyd med.
Slik denne saken har utviklet seg så har etterhvert også dette blitt et punkt vi måtte kjempe for.
Her fikk Småkraftforeninga fullt gjennomslag.

Ambisjonsnivå
Regjeringen har satt et totalt ambisjonsnivå på 30 TWh for ordningen, dette er ambisiøst men fullt ut realistisk målsetning.
MEN; regjeringen har ikke satt noe ambisjonsnivå for de forskjellige aktører innen ordningen. Dette er beklagelig og MÅ gjøres. Herunder ar det naturlig at ambisjonsnivået for småkraft settes opp i mot 10 TWh

ENOVA
Ordningen skal administreres av ENOVA. Dette vil bli en voldsom utfordring for denne institusjonen.
Det vil bli "kamp" om midlene i ordningen hvor bl.a småkraftnæringa med alle sine spredt bosatte aktører må slåss mot kapitalgiganter som Norsk Hydro, Shell og Fred. Olsen om de tilgjengelige midler. Dette kan fort bli en ulik kamp.
Herunder er det meget viktig at ordningen deles opp imellom de aktørene som er aktuelle og at ambisjonsnivå defineres.

Etter det jeg kan forstå er ordningen to-delt; i investeringsstøtte og en "feed-in" – tariff.
Hvordan ordningen i praksis skal administreres er enda ikke sagt, her ligger det mange utfordringer.
Hvordan skal eksempelvis "feed-in"-tariffen beregnes i et småkraftverk med installasjon på over 3 MW – hvordan skal et "bunnfradrag" i produksjonen beregnes?
Hvordan skal investeringsstøtten beregnes og fordeles imellom de forskjellige aktørene i ordningen?
Hvordan vil fordeling av investeringsstøtte og "feed-in"-tariff for de anlegg med byggestart etter 01.01.04 og som er i drift eller er i ferd med å bli satt i drift bli beregnet ?

Som en kort oppsummering kan vi fastslå at det er positivt at småkraft kom med i ordningen (utrolig nok har også dette vært et diskusjonstema), småkraft kommer med med opp til 3 MW av maskininstallasjonen og utbyggere med byggestart etter 01.01.2004 er inne i ordningen.
De fleste andre spørsmål er fremdeles uavklart, såsom ambisjonsnivå, regelverk for investeringsstøtte og "feed-in"-tariff og ikke minst hvilke økonomi det ligger i denne ordningen for de respektive utbyggere.

Svar på disse spørsmålene er bebudet ved lansering av statsbudjettet til høsten (slutten av oktober). Ventingen er altså med andre ord enda ikke over.