“Feed-in”-ordningen klar i august

"Feed-in"-ordningen som Statsråd Enoksen bebudet som erstatning for elsertifikatsystemet er nå under utarbeidelse. Målet er at forslag til ordning skal være klar i løpet av august måned og at ordningen skal framlegges i sammenheng med statsbudsjettet i oktober/november.
OED har engasjert konsulentselskaper til å utarbeide forslag til ordningen og har også hyret inn juridisk bistand til å sjekke ut lovligheten av en ordning opp imor EØS-regelverk o.a.

For småskala vannkraftproduksjon synes det som mest sannsynlig at det kommer en ordning basert på enten;
– Garantert minstepris for strømmen
– Fast ørestillegg til spotpris
eller – Fast pris for salg av produsert strøm

Småkraftforeninga har i denne sammenheng gitt innspill til hvilke løsninger som synes er mest fornuftig. Vi har allikevel ikke tatt standpunkt og klart tilkjennegitt hvilken av de tre ovennevnte ordninger vi mener er mest fornuftig, dette på grunn av at vi mener at ikke har nok grunnlag til å si at det ene alternativet har klart større fordeler foran de andre for vår bransje.
I denne sammeheng er det et faktum at småkraftbransjen og vår medlemsmasse svært ulikt sammensatt, slik at en ordning som kan være fornuftig for noen av aktørene kan være noe til ugunst for andre.

Det vi imidlertid har vektlagt meget sterkt er at ordningen må være enkel å administrere og enkel å forholde seg til.
Vi har også foreslått som en idè at avregning av "Feed-in"-tariffen foretas av Statnett. Dette p.g.a at Statnett allerede har oppegående et faglig høyt kvalifisert system som allerede foretar måling av den kraft vi leverer. Vi vet at Statnett skulle administrere elsertifikatordningen, og bør således også ha kapasitet til å administrere en "feed-in"-ordning.
Dette vil være en rimelig og effektiv måte å få iverksatt ordningen på.

En annen sak vi har frontet sterkt er at det må settes et ambisjonsnivå for de forskjellige aktørene innen ordningen. Herunder mener vi at ambisjonsnivået for småkraft bør settes til 10 TWh.
Dette er viktig for å få en balansert framdrift aktørene imellom slik at vi ikke risikerer at Fred Olsen, Eivind Reiten og andre innen vindkraftbransjen stikker av med hele "feed-in"-kaka.

En annen sak som åpenbart også opptar regjeringen er å finne en ordning som "treffer" de aktører og utbygginger som har den høyeste kostprisen.
Småkraftforeninga mener at de småkraftaktørene som kommer igjennom "nåløyet" og får tildelt konsesjon eller evt. byggeløyve alle bør inngå i ordningen. NVE legger som regel inn mange fordyrende elementer inn i en konsesjonstildeling og nettilkobling og andre kostnader synes ikke å bli billigere for bransjen.
Etter vår mening er det begrensninger nok for bransjen slik at man ikke bør bygge ytterligere barrierer og administative systemer, bare for å forhindre at noen få aktører skulle falle heldig ut i en ellers generell ordning.

Småkraftforeninga har også gjentatt viktigheten av at ordningen gis en levetid for den enkelte aktør, fortrinnsvis over 15 år.