Småkraftforeninga vokser

Småkraftforeninga øker medlemsmassen og vi er nå snart 400 medlemmer. Foreninga er nå den største interesseorganisasjonen i energibransjen i Norge og er i medlemsantall vesentlig større enn EBL (ca. 260 medlemmer) og NORWEA (vindkraftforeninga) (32 medlemmer).

Småkraftforeninga har mange viktige gjøremål og vi har av økonomiske grunner fremdeles et stort behov for å øke medlemsmassen, samt å få medlemsmassen over ifra å være i forprosjekt- og søknadsfase til driftsfase.
Herunder ligger småkraftbransjens hovedutfordring. Småkraftnæringen sitter med nøkkelen til å løse den mye omtalte energikrisen i landet, men vi blir forhindret av et massivt og økende byråkrati.
Den enkleste måten å løse kraftkrisen på er å gi NVE saksbehandlere nok slik at vi kan få tillatelser til komme igang med vår miljøvennlige og distribuerte kraftproduksjon.
Bare i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag har NVE kartlagt et potensiale på godt og vel 10 TWh småkraft etter at vernede vassdrag er hensyntatt. Hvis vi så halverer dette potensialet så er vi på over 5 TWh og godt på vei til å løse strømkrisa på Mørekysten med kortreist energi.
(og enda vil bare 50% av teoretisk potensiale, og ingenting av vernetpotensiale være utbygget)

Vi er imidlertid i en situasjon hvor vi ikke har noen "rike onkler" som støtter vår drift slik som tilsvarende organisasjoner innen vindkraft, stor vannkraft/nett og bioenergi har. Vi har av denne grunn ikke det spillerom vi burde hatt i forhold til å få utført de arbeidsoppgaver som påligger oss.

Eksempelvis har bioenergiforeninga 4 heltidsansatte, NORWEA er nystartet i april i år men har allikevel allerede en oppegående og heltidsansatt administrasjon (Fred Olsen har nok av penger).
Pengemakten som ligger bak EBL tør jeg ikke engang nevne (men nå gjorde jeg det visst allikevel)

Vårt mål i denne sammenheng er å få midler nok til å ansette en daglig leder på heltid i foreninga.
Det er paradoksalt at de fleste energibedriftene i landet nå etterhvert satser på småkraftutbygging, enten i egen regi eller i samarbeid med rettighetshavere. Det er allikevel bare et fåtall av disse som er medlemmer hos oss. Energiselskapene nyter utvilsomt godt av, men bidrar i svært liten grad til, vårt arbeid for forbedrede rammevilkår for bransjen.

Småkraftforeninga fortsetter imidlertid arbeidet ufortrødent, vi har den beste løsningen på energikrisen (isammen med noe vind og bio) og gir oss av denne grunn ikke.
Så får heller arbeidet være finansiert og distriktsbaserte næringsdrivende og delvis dugnadsinnsats inntil en rik og miljøbevisst onkel skulle dukke opp