OED går for individuell behandling i verna vassdrag

Småkraftforeninga har nå fått svar på vårt brev av 2. mai hvor vi ba om noen avklaringer vedr. etablering av mikro-, mini og småkraftverk i verna vassdrag.
Svarbrevet er positivt for småkraftbransjen og i tråd med Småkraftforeningas tolkninger av regelverket som nylig er vedtatt.

Som oppsummering kan vi si at OED fastslår at hver enkelt konsesjonssøknad skal ha individuell behandling og at det IKKE er noe fastlagt anbefaling om at det er inntil 15% av middelvannsføringen som skal kunne anvendes. Dette er et meget fornuftig standpunkt og gir grunnlag for bra forvaltning av de ressurser som blir tillatt utbygget.
(Denne "regelen" med maks vannforbruk inntil 15% av middelvannsføringen ved bygging i verna vassdrag var i ferd med å feste seg som en norm hos fylkesmenn og andre byråkrafter.)

OED fastslår også at det fremdeles kan bygges større kraftverk enn 1 MW i verna vassdrag. Disse skal selvsagt også underlegges en individuell behandling.
Dette er meget fornuftig. Det er utvilsomt tilfeller i vårt langstrakte land hvor småkraftutbygginger kan gjennomføres i vernede vassdrag uten at verneverdiene forringes .
Småkraftforeninga er imidlertid klar over at det ikke vil bli noen massiv utbygging av småkraftverk over 1 MW i verna vassdrag, men det fins allikevel åpning/muligheter hvor dette måtte være fornuftig.
Det er viktig i denne sammenheng å nevne at en ikke kan søke konsesjon for bygging av et småkraftverk i et verna vassdrag. Utbyggingen må være så skånsom at den kan tillates i forhold til Vannressurslovens §8, og da følgelig ikke medføre vesentlige ulemper/virkninger for allmennheten.

OED fastslår også i svarbrevet at allmenhetsbegrepet skal hensynta bosetting, sysselsetting og næringsutvikling. Dette er for Småkraftforeninga en selvfølge, men synes ikke å være det hos enkelte byråkrater.
Vi mener at allmennhetsbegrepet gir grunnlag for at spesiellt landbruksavdelingene hos fylkesmennene bør sterkere på banen når Fylkesmannen uttaleler seg i småkraftsaker. Slik det er nå så domineres disse uttalelsene i altfor stor grad av de respektive fylkesmenns miljøvernavdelinger.

Til slutt vil vi i Småkraftforeninga presisere at det neppe vil bli noen storstilt utbygging av hverken mikro-, mini- eller småkraftverk i verna vassdrag, det er klart signalisert fra Stortinget. Men mulighetene er absolutt til stede.
Småkraftforeninga anbefaler i denne sammenheng alle som har planer om mikro- og minikraftverk i verna vassdrag til å gå veien direkte om en konsesjonssøknad. Dette vil som regel bli krevd fra NVE og man sparer således tid i søknads- og byggeprosess.
Les svaret her.