“Feed-in” – ordningen er offentliggjort

I følge regjeringens forslag utgjør "feed-in"-ordningen 4 øre pr. kWh i tillegg til spotpris for de som kommer med i ordningen. Ordningen avkortes om strømprisen overstiger 45 øre/kWh.
Ordningen gis en varighet på 15 år for de aktører som deltar.
Alle kraftverk som har byggestart etter 01.01.04 er med i ordningen med begrensning til de første 3 MW av maskininstallasjonen.

(Småkraftforeninga har hele tiden hevdet at begrepet byggestart i denne sammenheng er svært upresist og at det bør være begrepet produksjonsstart etter 01.01.2004 som brukes.
Dette har vi tidligere fått aksept på fra OED/statsrådens kontor.
Forhåpentligvis er uttrykket som er brukt i pressemeldingen, hvor begrepet byggestart er brukt, et resultat av en begrepsforvirring. Dette har jeg tatt opp for avklaring med OED).

Det aller viktigste for bransjen er at det endelig har kommet en avgjørelse i denne saken.
Ordningen er ikke så god for vår bransje som forventet, og den kunne absolutt truffet bedre med tanke på målet om å skaffe mer ny, fornybar energi på markedet.
Man kan imidlertid være enige eller uenige i ordningen, om størrelse på innmatingsavgiften, hvem som skal være med, eller ikke med i ordningen, mangel på teknologinøytralitet, situasjonen for småkraftpionerene og så bortetter.
Forslaget er imidlertid kommet i nåværende form, og det må vi forholde oss til. Når ordningen er vedtatt i Stortinget får vi endelig (og forhåpentligvis) stabile rammevilkår å forholde oss til.
(Småkraftforeninga vil fremdeles jobbe opp imot stortingspolitikerne med vilkårene i ordningen fram til den er endelig vedtatt i Stortinget nå i høst)

Småkraftbransjen må da forholde seg til de nye rammevilkårene.
Vi må brette opp ermene, arbeide videre med planer og bygging av småkraftverk i så stort tempo som tillates fra myndighetene (i forhold til saksbehandlingskapasitet har Småkraftforeninga en formidabel jobb å gjøre).
Det vi nå forventer som en følge av "Feed-in"-ordningen og intensjonen med denne er at det bevilges midler til NVE slik at saksbehandlingstiden går ned.
Samtidig er det også meget viktig at myndighetene sørger for at nettilknytningssituasjonen legges til rette for småkraftutbygging.
Får vi dette på plass så skal småkraftbransjen fortsatt bidra med det, i særklasse beste, nærings-, miljø- og naturvennlige bidrag for å øke krafttilgangen i markedet.