Høyre vil effektivisere saksbehandlinga

Stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen (H) har lagt fram et representantforslag for Stortinget hvor han foreslår at beslutningsmyndigheten for de minste vannkraftutbyggingene flyttes ned til lokaldemokratiet. I praksis ønsker han at søknader om bygging av mini og mikrokraftverk skal behandles av kommunene. Disse små prosjektene med begrensede konsekvenser utgjør en vesentlig del av saksbehandlingskøen hos NVE.

Småkraftforeninga har selv pekt på at saksbehandlingskapasiteten hos NVE er en flaskehals for å raskt å øke kraftproduksjonen i Norge. Løsningen er ikke å styrke byråkratiet ved å ansette flere saksbehandlere, men å effektivisere saksbehandlingsprosessen sier Gundersen. Søknadsprosedyre, behandlingsprosedyre og behandlingstid for disse kategoriene vannkraftutbygginger står overhodet ikke i samsvar med inngrepets omfang. Det er meningsløst at et mini-/mikrokraftverk trenger samme behandling som en Altautbygging sier Gundersen. Jeg ønsker med dette forslaget å bidra både til raskere utvikling av vannkraft som en lønnsom distriktsnæring og til løsning av den kommende kraftkrisa. Styreleder Isaak Liland i Småkraftforeninga uttrykker tilfredshet med Høyres forslag. Det er påfallende at kommunene kan godkjenne utbygging av skianlegg og hytteområder som dekker store arealer og har kostnader på flere hundre millioner, mens de ikke skal få lov til å fatte beslutning i små utbyggingssaker som et mini eller mikrokraftverk sier Liland. Adm. direktør i NORSKOG, Arne Rørå, uttaler i en kommentar at det er både god energipolitikk, distriktspolitikk og næringspolitikk å stimulere til raskere utnyttelse av de store kraftreservene som ligger i de uutnyttede små vannfallene.