NVE gjør grep for å øke saksbehandlingskapasiteten

Det har i den senere tid vært stort fokus på den store arbeidsmengden som NVE har i sammenheng med konsesjonssøknader for småkraftverk.
I følge opplysninger som er gitt av NVE skal det ligge 250 søknader om småkraftutbygging til behandling, I tillegg skal samme saksbehandlerkorps ta seg av ca. 100 søknader/forhåndsmeldinger for vindkraft og det skal utarbeides planverktøy for både småkraft- og vindkraftutbygging på lands- og fylkesbasis.

Når vi så vet at NVE i beste fall har hatt en kapasitet på 50 konsesjonssøknader i året vil dette si at det for søknader som nå sendes inn, vil man måtte påregne en saksbehandlingstid på inntil 5 år.

Dette er selvsagt en uholdbar situasjon, spesiellt med tanke på at vi i Norge for tiden har en kritisk kraftsituasjon og også ut ifra det faktum at vi i et normalår har underskudd på vår kraftbalanse.
Småkraftnæringa kan gi et kraftig tilskudd til denne balansen, bare vi blir gitt tillatelse.

NVE har imidlertid tatt tak i saken, vassdrags- og energidirektør Agnar Aas har lovet at NVE ikke skal være flaskehalsen i konsesjonsbehandlingen.
Dette virker betryggende.
NVE er utvilsomt den institusjon med mest kompetanse på energisektoren og som har forbilledlige saksbehandlingsrutiner. Blir NVE tildelt ressurser, så er dette den mest ønskelige løsning i forhold til saksbehandling av tillatelser og konsesjoner.

Det er samtidig et faktum at det er en tverrpolitisk, villet politikk at det skal satses på både småkraft, bioenergi og vindkraft her i landet. Det er kun den mest ytterliggående venstrefløy i SV som ikke ønsker dette.
En selvsagt følge av denne politikken er at det gis ressurser til NVE, slik at man kan få omsatt denne massive politiske viljen om til praktisk utførelse.

I første omgang har NVE omdisponert 10 årsverk i sin organisasjon over til konsesjonsavdelingen, dette vil utvilsomt hjelpe. NVE Region Vest har allerede, ifølge Ivar Sægrov, 2 nye saksbehandlere på plass
Disse tiltakene vil medføre en nedgang i bebudet saksbehandlingstid, etter vår mening bør saksbehandlingstiden for en konsesjonssøknad ligge imellom 1/2 – 1 år