NETTPROBLEMATIKK – OPPFORDRING FRA NVE

Problematikken rundt nettilknytning som småkraftverk landet rundt synes bare å øke.
De aller fleste nettselskapene synes å "ikke like" den utviklingen som nå pågår innen småkraftbransjen, spesiellt når det er selskaper utenfor eget konsern som ønsker å koble seg til lokal- eller regionalnett.
Disse utfordringene passer dårlig inn i deres arbeidshverdag og passer slett ikke inn i energikonsernenes hovedmål om maksimal avkastning.

Jeg har respekt for at den "nye tiden" for nettselskapene er faglig utfordrende og at det kan være et puslespill å bygge og drifte et nett med atskillig flere innmatingsaktører enn det som inntil nylig har vært tilfelle.
Jeg har imidlertid svært liten respekt for nettselskapenes innstilling om at de innrømmer at de har en plikt å tilrettelegge for tilknytning av ny produksjon, men de har INGEN investeringsplikt.
Dette må da nødvendigvis stride mot disse selskapenes grunnlag for eksistens.
Og, ikke minst: Vi har da vitterlig et underskudd på kraftbalansen her i landet og det er en tverrpolitisk villet politikk å bygge ut mer produksjon.
Slik utviklingen er nå er avgjørelsen om konsesjon for et småkraftverk i ferd med å bli overført fra NVE til nettselskapene. NVE gir tillatelser til utbygginger, men nettselskapene sitter på sin tue og blånekter.

Vi er inneforstått at det ikke kan bygges nett til hver eneste avkrok i vårt moderland, men at det er nettselskapet som har investerings- og planleggingsplikt i forhold til nettutbygging i Norge kan det ikke herske noen tvil om.
Herunder kan jeg ikke unnlate å nevne at nettselskapene er en monopolist med kun en eneste samfunnsoppgave, og det er å bygge og drifte strømnett i Norge.

NVE melder at de ikke har oppfattet disse problemstillingene som veldig store, og at de mottar svært få klager i saker hvor det blir fremmet urimelige vilkår for småkraftverk for å koble seg på nettet.

I denne sammenheng er Småkraftforeninga oppfordret av NVE til å sende inn reelle problemstillinger i forhold til nettilknytning til NVE – for å få kartlagt reelle problemstillinger..
Jeg sender denne oppfordringen til våre medlemmer, problemstillingene kan sendes inn " som de er" eller det kan vedlegges et kort skriv hvor det formellt klages på nettselskapenes framferd.
Henvendelsene sendes til Marit Lundteigen Fossdal, som er avd.direktør i Energi- og markedsavdelingen.
E-post adresse er: mlf@nve.no
Evt. til adresse: NVE v/Marit L. Fossdal Pb 5091 Majorstua 0301 Oslo

Jeg ber også om at det samtidig sendes en kopi til Småkraftforeninga.

Som eksempler på hva som kan/bør innklages og hvilke problemstillinger som må få en løsning er:
– Totalt avslag på nettilknytning
– Tilgang til nettilknytning, men med vilkår om produksjonsbegrensninger.
Her må man være spesiellt observant når produksjonsbegrensningene pålegges slik at nettselskapets
egne søsterselskap få forkjørsrett med sin produksjon på nettet.
Søsterselskapene har i svært mange tilfeller totalt endret kjøremønseter de siste år – har de rett til
dette, og fortsatt ha forkjørsrett ? – mens andre aktører må stå på sidelinjen og vente på plass.
Om nettkapasiteten er fullt utnyttet på en linje – bør ikke magasinverkene da vente ? Det er selvsagt
samfunnsmessig mest fornuftig – (men det er samtidig som regel et søsterselskap til nettselskapet)
– Tilknytning til nettet tillates, men urimelige pålegg om nyinvesteringer kreves av småkraftutbyggeren.
I dette tilfellet må det avklares: Hvem som eier nyinvesteringene – både i lokal- og regionalnett ?
Hvem skal få tilgang til å bruke nyinvesteringene ?
Og hvem som skal få inntektene av nyinvesteringene ?
– Utredningskostnader for nettilknytning veltes over på småkraftutbyggeren i sin helhet – både for lokal- og
regionalnett.
– Nettselskapene hensyntar (mulige) småkraftutbygginger fra søsterselskaper i urimelig grad – og legger
på denne bakgrunn urimelige krav på de enkelte småkraftaktørene.

– Nettselskapene oppfører seg urimelig og utilbørlig i forhold til avtaler vedr. planlagte driftsstans.
Herunder at de hensyntar produksjon fra egne søsterselskaper mer enn andre aktører.
At tidsfrister i avtaler overholdes.
At produksjonsmessige hensyn tas i forhold til planlagte stopp.

Ellers vil nettselskapenes rolle og utøvelse av monopol/samfunnsansvar bli tema på vår fagmesse/ årsmøte i Trondheim den 20. og 21. mars 2007.
Der vil vi utfordre nettselskaper, lokal- og sentralpolitikere og utbyggere til debatt.

Temaet for debatten vil være:
Nettselskapene, er de
en kommersiell overskuddsmaskin eller er de en monopolist med samfunnsansver ?

Det trengs i høy grad en overordnet debatt om nettselskapenes rolle i vårt samfunn.