Småkraftforeninga møtte olje- og energiministeren

Tirsdag 5. desember hadde Småkraftforeninga et møte med olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og hans rådgivere. Småkraftforeninga hadde bedt om dette møtet for å diskutere ulike problemstillinger som småkraftprodusentene står ovenfor. Småkraftforeninga la mest vekt problematikken med nettkapasitet og nett-tilgang. Vi har tidligere pekt på at nettselskapene er lite villige til å bygge ut ny kapasitet samtidig som den uregulerte kraften diskrimineres der det er kapasitet.

Hovedproblemet er at nettvirksomhetene er monopolselskaper med samfunnsansvar og samfunnspålagte oppgaver, samtidig som de ligger i energikonsern med meget harde avkastningskrav. Når fokuset ensidig ligger på selskapenes bunnlinje og det faktum at det i dag ikke finnes effektive incentiver som gjør at nettselskapene investerer i økt kapasitet, blir situasjonen for småkraftutbyggere svært vanskelig, for å ikke si umulig.

Småkraftforeninga presiserte ovenfor Enoksen at det må utarbeides klare regler for hvordan kostnadene med utbygging av ny nettkapasitet skal fordeles mellom utbygger, nettselskap, kraftprodusenter og forbrukere. Småkraftforeninga ba statsråden om instruere NVE til å etablere incentiver ovenfor nettselskapene slik at linjenettet bygges ut.

Statsråden ga uttrykk for at han vi gå nærmere inn i problematikken og Småkraftforeninga forventer nå at det tas grep som vil resultere i at nettkapasitet bygges ut og et mer likeverdig forhold mellom småkraftprodusentene og nettselskapene.

Småkraftforeninga tok også opp problematikken rundt de foreslåtte retningslinjene for fylkesvise planer for småkraftverk. Bakgrunnen er blant annet at miljøvernorganisasjonene aktivt prøver å stoppe eller forsinke omsøkte prosjektet med hjemmel i planforslaget. Dette er i strid med de foreslåtte retningslinjene, noe statsråden var klar på.

Småkraftforeninga tok også opp problematikken med grunnrentebeskatningen som resulterer i suboptimale tilpasninger for å unngå grunnrentebeskatning. Småkraftforningen standpunkt er å heller innføre et grunnfradrag tilsvarende dagens grense for grunnrentebeskatning på 5,5 MVA. Det vil gi en langt bedre samfunnsmessig effekt.

Småkraftforeninga vil følge opp møtet med statsråden etter oppfordring fra Enoksen selv. Vi vil også kontakte Finansdepartementet gjeldende grunnrentebeskatningsproblematikken.