Vil fortsatt ha bukkedammer

NVE har sendt damsikkerhetsforskriften ut på høring. Men småkraftforeninga er ikke enig i alle forslagene. Blant annet går foreninga mot å forby bukkedammer.
Les hele høringsuttalelsen her.

Småkraftforeninga er en interesseorganisasjon for både igangværende og potensielle små-, mini- og mikrokraftprodusenter. Foreninga er nå den største interesseorganisasjonen i energibransjen i Norge med over 400 medlemmer.

Småkraftforeninga ble dessverre utelatt fra høringslista i første omgang, og fikk av den grunn utsatt høringsfristen til 15. januar 2007. Småkraftforeninga vil be om at vi i fremtiden betraktes som høringsinstans i alle saker som er relatert til kraft og kraftproduksjon m.v.

Småkraftforeninga vil konsentrere seg om foreslåtte endringer gjeldende tekniske krav i kapittel 5 i høringsutkastet.

§ 5-12 Andre damtyper
Det foreslås et generelt forbud mot bukkedammer. Bukkedammer er enkle konstruksjoner av tre eller stål (se blant annet NVE Veileder 2/2006).

De fleste småkraftanleggene har ikke magasin men enklere og vesentlige mindre fangdammer eller inntaksspeil. Bukkedamskonstruksjoner gjerne prefabrikerte, vil blant annet redusere behovet for anleggsveier og andre større inngrep i byggefasen. Påvirkning på landskapsbildet vil bli mindre og dermed gi en bedre miljømessig løsning enn andre mer permanente damtyper.

Av denne grunn mener Småkraftforeninga at et generelt forbud mot bukkedammer blir for strengt i de minst risikable klassene (klasse 0 og 1). Der dambrudd ansees som ufarlig og liten eller ingen skade ved dambrudd vil skje, burde slike dammer kunne aksepteres.

Småkraftforeninga ber om at dette forbudet tas ut av forskriften. Det må selvfølgelig kunne stilles krav om at slike konstruksjoner skal tilfredsstille visse minimumskrav til styrke og at de må kunne motstå naturlige islaster.

Med hilsen
SMÅKRAFTFORENINGA

Bjørn Lauritzen
Daglig leder