Småkraft kan bli gull verdt

I følge en artikkel i Teknisk Ukeblad (se: www.tu.no/energi/article66780.ece ) vil etterspørselen etter ren fornybar energi øke kraftig, og vil kunne bli en svært godt betalt eksportartikkel. Choice-direktør Petter Stordalen er en av dem som ønsker å profilere seg på grønn energi. Stordalen arbeider med å få på plass opprinnelsessertifikater som garanterer elektrisitetens opprinnelse. Slike sertifikater har vært på markedet i flere år, men betalingsviljen har frem til nå vært moderat.

EUs nye elmarkedsdirektiv setter nye og strengere krav til dokumentasjon. Dette vil høyst sannsynlig sette fart i etterspørselen og omsetning også i Norge.

Småkraftforeninga vil følge utviklingen nøye og vi vil fortsette arbeidet med å få utløst grønn premiering av kraften fra Småkraftforeningas medlemmer.