Foreslår ny møteplass for energisektoren

En arbeidsgruppe foreslår at OED oppretter en møteplass for energisektoren i Norge. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen er svært positiv til forslaget og vil dermed høyst sannsynlig følge gruppas forslag. Møteplassen får trolig navnet Energirådet. Hensikten med å opprette en slik møteplass er å bl.a.bedre samhandlingen mellom ulike aktører innen kraftsektoren slik at Norge kan bidra til redusert klimaforurensning.

Første møte i Energirådet er planlagt 16. juni i år.

Småkraftforeninga mener det er positivt at det etableres et slikt Energiråd. Ny fornybar kraft vil måtte få en sentral plass i Energirådet, og dette vil trolig øke fokuset på den rollen ny fornybar kraft og dermed også småskala vannkrafts, bidrag både til forsyningssikkerheten, kraftbalansen og klimaproblematikken. Småskala vannkraft er blant annet omtalt i arbeidsgruppas rapport, selv om temaet kunne vært viet større plass. Småkraftforeninga vil forøvrig gi innspill til rapporten (se rapporten her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/rapporter_planer/Rapporter/2007/Moteplass-for-energisektoren.html?id=456391)