Oppdatert veileder om biologisk mangfold

Ny kunnskap har gjort det mulig å gi mer målrettet veiledning for undersøkelser av biologisk mangfold i forbindelse med bygging av småkraftverk. En revidert utgave av veilederen "Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW)" er nå tilgjenglig.

For nedlasting:
http://www.nve.no/FileArchive/441/NVE-Veileder%203-2007.pdf

Den viktigste endringen er klare retningslinjer for konsulenter og utbyggere om hvilke temaer som er viktige å utrede når de undersøker det biologiske mangfoldet i forbindelse med søknadsbehandlingen.

I tillegg har nye forskningsresultater og ny norsk rødliste gjort det nødvendig med en oppdatering av veilederen.

Forskningsresultatene peker særlig på at enkelte vegetasjons- og naturtyper som fossesprutvegetasjon, bekkekløfter og gjel er særlig utsatt ved utbygging av små kraftverk. Resultatene viser også at særlig fuktighetskrevende planter innen moser og lav som er truet ved utbygging.

Også vår nasjonalfugl fossekallen er utsatt. Den er ingen truet art, men svært mange utbygginger reduserer bestanden av fossekall slik at mange utbygginger i samme område vil redusere bestanden betydelig. Dette er eksempler på temaer som det legges vekt på i veilederen.

NVE har samarbeidet med Direktoratet for naturforvaltning (DN) ved oppdateringen av veilederen.

Småkraftforeninga mener denne oppdateringen viser at dagens miljøundersøkelser ved bygging av små kraftverk er grundige og oppdaterte, og at den kritikken som har kommet fra enkelte forskere er svakt fundamenterte. Småkraftforeninga tror denne nye veilederen vil gjøre det mulig med enda bedre miljøtilpasninger ved etableringerer av små kraftverk.