Stortinget har formelt vedtatt “feed in”-ordningen

Mandag 19. mars vedtok Stortinget som ventet Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007) om støtteorningen for fornybar elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder. En samlet oposisjon var under debatten kristiske til ordningen og kom med en rekke forslag som ikke fikk flertall. FrP, KrF og V foreslo bl.a. å trekke ordningen tilbake og gjenoppta forhandlingene med Sverige om el-sertifikatene. Både H og FrP kom dessuten med forslag om å delegere konsesjonmyndighet fra NVE til kommunene for anlegg på henholdsvis 1 MW og 3 MW. Det ble også fremsatt andre forslag fra oposisjonen men ingen fikk flertall under voteringene.

Link til Innst. S. nr. 147 (2006-2007): http://www.stortinget.no/inns/2006/inns-200607-147.html
Link til referat fra debatten: http://www.stortinget.no/stid/2006/midl/s070319.htm
Link til Stortingsmeldiong nr. 11 (2006-2007): http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20062007/011/PDFS/STM200620070011000DDDPDFS.pdf