Tvilsom begrunnelse fra OED

Småkraftforeninga er gjort kjent med at OED i en klagebehandling har uttalt ” at verken kraftverksutbygging eller driften gir sikkerhet for fast bosetting på…” . Småkraftforeninga synes dette er en høyst tvilsomt argument mot kraftutbygging, da man aldri vil ha en 100% sikkerhet for fast bosetting. Selv ikke en boplikt gir i våre dager en slik sikkerhet. Skal man ha en absolutt sikker bosetting må nok andre og mer tvilsomme metoder nyttes.

Småkraftforeningas poeng er at selv om man aldri kan være helt sikker, så gir en kraftutbygging som at på til krever drift, en langt større sannsynlighet for bosetting i ofte svært næringssvake områder, enn hvis det ikke skjer en utbygging. Det er forstemmende at det sentrale embetsverket ikke anser distriktene som attraktive å bo i. Og den er dessuten feil; svært mange bor i byene mot sin vilje og nesten alltid fordi hjemplassen ikke kan tilby arbeid. Det er dessuten velkjent og dokumentert at etableringer av småskala kraftverk gir svært store ringvirkningseffekter i bygdene samtidig som det er et reelt ben å stå på for mange gårdbrukere.

Småkraftforeninga mener at slike argumenter ikke holder vann, og hvis det er slik at OED ikke har tro på at folk i distriktene klarer seg uten rundkjøringer og kaffelattebarer, så får de heller legge inn krav om dette i sine vilkår.