DN vil kartlegge bekkekløfter

et brev til landets fylkesmenn varsler Direktoratet for naturforvaltning (DN) at de vil starte opp et arbeid med å kartlegge og foreta naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Norge. Dette skal være et fellesprosjekt mellom DN og NVE. Prosjektet har som mål å få en nasjonal oversikt over forekomsten av verdifulle bekkekløfter og fossesprøytsoner i Norge, øke kunnskapen om det biologiske mangfoldet som er knyttet til bekkekløftene og rangere bekkekløftene etter naturverdi.

Arbeidet skal foregå over 2-3 feltsesonger, og resultatene skal publiseres i egne rapporter og blir lagt ut på www.dirnat.no.

Småkraftforeninga merker seg at dette utløper fra de foreslåtte retningslinjene for småkraftverk, og hensikten med registreringene er å nytte informasjonen i blant annet NVEs konsesjonsbehandling av småskala kraftverk. I utgangspunktet kan dette synes som om nok en skranke for småkraftutbygging, men det kan også være fordeler knytte til en slik systematisk registrering .

I dag må utbygger bekoste biologiske undersøkelser (opp til kr 20 000 kr), men i de bekkekløftene som blir kartlagt av DN burde dette være unødvendig. Videre vil en mer omfattende kartlegging bidra til færre unike funn, i og med at langt flere bekkekløfter kartlegges. Antallet arter som er unike eller sjeldne vil trolig gå ned hvilket vil være en fordel for kraftutbygging.

Likevel bør man være forsiktige med å rangere bekkekløftene, da det vil kunne utvikle seg til en Samlet Plan light, hvilket vil være et tilbakeskritt all den tid SP i dag ikke gjelder for kraftverk under 10 MW.

Småkraftforeninga vil følge dette arbeidet nøye fremover.