Stadfester prinsippet om fallerstatning etter markedsverdi

Et nytt rettsskjønn konkluderer på samme måte som Kristiansand tingrett 30. juni 2005 i hvordan fallretter skal verdsettes og erstattes. En enstemmig skjønnsdom i Nord-Troms tingrett avsagt 28.03.2007, konkluderer med at erstatning basert på tidligere skjønnspraksis og fastsatt etter naturhestekraftprinsippet, ikke er forenelig med dagens situasjon. I stedet skal erstatningen ta utgangspunkt i vederlagslovens § 5, som sier at erstatningen skal fastsettes på grunnlag av salgsverdien (dvs. markedsverdien).

Retten sier at antall naturhestekrefter ikke ”på noen måte kan danne utgangspunkt for en riktig vurdering av fallets verdi”. Retten går langt i å antyde at tiden har løpt fra erstatninger basert på naturhestekraftprinsippet, og at dette prinsippet ikke er tilpasset dagens situasjon hvor kraft kan omsettes i et fritt marked som en hvilken som helst annen vare/tjeneste.

Hvis denne dommen blir stående har prinsippet om å utbetale fallerstatning etter antallet naturhestekrefter fått seg nok et skudd for baugen. Det er også Småkraftforeningas oppfatning at denne dommen vil gjøre det vanskeligere for ankesaken fra Kristiansand tingrett i 2005 å konkludere annerledes. Denne saka skal for øvrig opp for lagmannsretten om en snau uke (16. april) og Småkraftforeninga vil følge også denne saken nøye.