Roser småskala vannkraft

Landbruks- og matdepartementet slår et slag for småkraften på sine hjemmesider. Departementet vektlegger den betydningen småskala vannkraftutbygginger har for grunneierne, og viser til tall som tilsier at småkraften for mange er det viktigste benet å stå på for mange bønder.

Småkraftforeninga er selvsagt enige i dette (tallene er hentet fra oss) og synes det er hyggelig og positivt at departementet engasjerrer seg på denne måten.
Småkraftforeninga håper på et nærmere samarbeid med LMD slik at vi, i enda større grad enn i dag, kan bidrag til at flere småskala kraftverk blir realisert, til glede for den enkelte rettighetshaver, bygda og for kraftbalansen og forsyningssikkerheten regionalt og nasjonalt.

Link til artikkel på LMDs hjemmesider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2007/April-07/Grunneierseminar-om-smakraft-.html?id=462217