Ønsker å satse på småskala vannkraft

I statens tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør som ble lagt frem i dag, går det frem at staten ønsker at det legges til rette for en økt satsning på småskala vannkraftproduksjon innenfor landbruket.

Satsningen skal skje innenfor rammene av de sentrale BU-midlene (se link s. 70: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Jordbruksforhandlingene-2007–Statens-ti.html?id=465673)
Småkraftforeninga er selvsagt svært godt fornøyd med LMDs satsning, og selv om dette er høyst foreløpig all den tid det skal forhandles, tror vi det nå ligger til rette for en sterkere satsning på småskala vannkraft, siden bondeorganisasjonene også i sitt krav ønsket økt satsning på småskala kraftverk.

Småkraftforeninga vil være den naturlige samarbeidspartneren både for staten og bondeorganisasjonene i arbeidet med å realisere flest mulig vannkraftprosjekter. En økt støtte til Småkraftforeninga vil kunne utvikle Småkraftforeningas eksisterende nettverk. I tillegg vil flere av våre kompetansehevende kurs og arrangementer kunne utvikles ytterligere.

Selv om forhandlingene så vidt er begynt mellom partene, mener Småkraftforeninga at det er all grunn til å tro at årets jordbruksoppgjør vil resultere i en økt oppmerksomhet og ikke minst økt satsning på småskala vannkraft, til beste for rettighetshaverne, lokalsamfunn og kraftbalansen og forsyningssikkerheten i Norge.