Enoksen vil evaluere energiloven

Torbjørn Andersen (FrP) tok opp nett-tilknytningsproblematikken som et skriftlig spørsmål nylig. Andersen spurte statsråden om hva Regjeringen vil gjøre for å øke nettkapasiteten slik at flere småskala vannkraftverk kan etableres. Andersen pekte på at det betydelige potensialet for småskala vannkraft ikke kan realiseres slik regelverket om kostnadsfordeling praktiseres i dag.

I sitt svar varslet Enoksen at han vil foreta en evaluering av energiloven hvor vilkårene for ny kraftproduksjon vil være et av temaene som utredes. Enoksen svarer videre at en sentral del av utredningen av dette temaet vil være å drøfte forholdet mellom investeringer i ny kraftproduksjon og nett. Det skal blant annet foretas en overordnet vurdering av hvordan plan- og konsesjonssystemet for produksjon og nett, og overordnede politiske prosesser, føringer og mål, bidrar til samfunnsmessig rasjonelle investeringer i ny produksjon. Nettselskapenes ansvar, plikter og vilkår ovenfor kraftprodusenter skal drøftes i utredningen.

Småkraftforeninga er tilfredse med Torbjørn Andersen sitt engasjement i saka. Det er også positivt at statsråden ønsker å gå gjennom energiloven, slik at det kan bli foretatt endringer og avklaringer på hvordan ny kapasitet skal utbygges og finansieres. Vi merker oss at statsråden sier han vil følge dette arbeidet svært nøye, hvilket bør gi grunn til å forvente en økt tilrettelegging for ny småskala vannkraft.

http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=37159