Kan redusere CO2-utslippene med 12 000 000 tonn årlig

Miljøverndepartementet skal i løpet av vårsesjonen legge frem en stortingsmelding om sektorvise klimahandlingsplaner. Det er all grunn til å forvente at CO2-problematikken blir viet betydelig oppmerksomhet. Småkraftforeninga har lenge arbeidet for at småskala vannkraft skal få den kreditt den fortjener i en slik sammenheng.

Vannkraft er som kjent 100% CO2-nøytral og småskala vannkraft er i tillegg miljøvennlig og regnes som ren fornybar energi av EU (opp til 10 MW anlegg). Småkraftforeninga mener derfor at Regjeringens stortingsmelding om sektorvise klimahandlingsplaner må ta dette inn over seg, og legge til rette for en økt satsning på slike anlegg. Dette vil dessuten være helt i tråd med Regjeringens og Stortingets ønske om økt utbygging av småskala vannkraft. Også andre departementer har fulgt opp Soria Moria erklæringen; Olje- og energidepartementet har innført ett støttesystem f.o.m. 2008, og Landbruks- og matdepartementet varsler en økt tilrettelegging for småskala vannkraft i forbindelse med jordbruksoppgjøret i år, og som får virkning fra 2008.

Skal Regjeringen føre en helhetlig politikk på dette området, må også Miljøverndepartementet følge opp denne satsningen i sin Stortingsmelding. Småkraftforeninga vil arbeide for å få dette til og vi ønsker en dialog med miljøvernministeren om hvordan også hennes departement kan legge til rette for mer miljøvennlig og CO2-nøytral energi.

For ordens skyld gjentar vi hvor mye småskala vannkraft reduserer CO2-utslippene i dag:

I dag produseres om lag 5 TWh småkraft, Dette reduserer utslippene av CO2 med 4 000 000 tonn årlig (kullkraftekvivalenter). Potensialet for småskala vannkraft er imidlertid om lag 15 TWh (forsiktig anslag) hvilket gir en reduksjon i CO2 utslippene på hele 12 000 000 tonn årlig.

Dette tilsvarer utslippene til en fjerdedel av Norges befolkning (jf. tall fra klimakutt.no)

En slik satsning vil skje i Norge og vi vil være mindre avhengig å kjøpe oss fri med CO2-kvoter i utlandet. Og det aller beste er at dette potensielt kan realiseres på kort sikt.