Effektavgiften er en fradragsberettiget serviceavgift

Kontingent som betales til egne serviceorganisasjoner som yter medlemmene bistand av teknisk, regnskapsmessig eller lignende art fullt ut fradragsberettiget etter Skattelovens § 6-1. Dette fordi utgiften ville vært fradragsberettiget dersom de var utregnet direkte av medlemmene. Det er en forutsetning at serviceorganisasjonen både faktisk og regnskapsmessig er organisert som en egen organisasjon, hvilket Småkraftforeninga er.

Medlemmer som for 2007 betaler mer enn kr 2700 kr i effektavgift, kan bruke den ovennevnte argumentasjonen ovenfor egen revisor og lokalt kommunalt ligningskontor slik at en større del av effektavgiften kan kalles serviceavgift. Småkraftforeninga yter bistand ovenfor mange av medlemmene for eksempel gunstig forsikring, gunstig omsetningsavtale, omsetning av grønne verdier, gratis/rabatterte juridiske tjenester og rådgivning i ulike spørsmål m.v. Dette er tjenester som hvis de ble utredet direkte av den enkelte medlem, ville ha vært 100% fradragsberettiget.

Hvor stor andel av effektavgiften som skal være fradragsberettiget må det enkelte medlem selv avgjøre, og bør fundamenteres i faktisk bruk av Småkraftforeningas tjenester og tilbud.

For alle som er i en planleggingsfase og som i mindre grad nyttegjør seg av Småkraftforeningas tjenester, vil medlemskontingenten (ikke effektavgift) på kr 625 i sin helhet være fradragsberettiget etter reglene om jf. Lignings-ABC 2006 kap. 5 Yrkes- og næringsorganisasjoner (fradrag får inntektsåret 2006: kr 2 250 eller to promille av samlet utbetalt lønn i året forut for inntektsåret dersom dette gir et høyere fradrag, jf. Kap 5.2 Fradragsbegrensning).