Har inngått et samarbeid med KS-Bedrift

Småkraftforeninga og KS-Bedrift har innledet et samarbeid som forhåpentligvis skal resultere i en løsning på problematikken rundt finansiering av ny linjekapasitet. I et fellesbrev til Olje- og energiministeren, tar begge organisasjonene opp denne alvorlige flaskehalsen for økt småkraftproduksjon.

Organisasjonene anmoder OED om å endre lov og forskrift for å legge til rette for å realisere det store potensielt med ny fornybar energi som småskala vannkraft representerer.

Utfordringene er tredelt med en planfase, investeringsfase og en driftsfase. I planfasen bør nettselskapene stimuleres til enten alene eller sammen med utbyggingsinteressene foreta en vurdering av det lokale utbyggingspotensialet, og med bakgrunn i dette utarbeide en investeringsplan. Investeringsfasen vil ha fokus på håndtering av anleggsbidrag og forskuttering av ny kapasitet. Organisasjonene foreslår at ENOVA kan nyttes som en ”forskutteringsbank”. Nettselskapenes inntektsrammer bør endres slik at det gis incentiver for å etablere ”småkraftnett”.
I brevet har vi bedt om et møte med statsråden for å kunne utdype disse problemstillingene.