Høringsuttalelse om utkast til forskrift om opprinnelsesgarantier

Olje- og energidepartementet har hatt forskrift om opprinnelsesgarantier ute på høring og Småkraftforeninga har kommet med innspill. Småkraftforeninga er positive til at ordningen formaliseres i en egen forskrift. Opprinnelsesgarantier skal være omsettbare og skal stimulere til produksjon av fornybar el-kraft.

Opprinnelsesgarantiene vil kunne gi en tilleggspremiering av kraften. Garantiene har sin bakgrunn i EU systemet.

Kort om forskriftsforslaget:

All el-produksjon i Norge kan få utstedt opprinnelsesgarantier.
Den enkelte produsent må selv søke om å få sitt anlegg godkjent.
Energimengden i en opprinnelsesgaranti er satt til 1 MWh.
NVE gis myndighet til godkjenne og kategorisere anlegg til ordningen.
For konsesjonspliktige anlegg kan godkjenningen inngå i konsesjonsbehandlingen.
For konsesjonsfrie anlegg skjer godkjenningen etter søknad.
Godkjennelsen vil ha varighet på 5 år og kan deretter fornyes basert på den første godkjennelsen.
Varigheten til en opprinnelsesgaranti er begrenset til 5 år.
Statnett er registeransvarlig og vil utstede opprinnelsesgarantiene.
Kostnader med godkjennelse og utsteding av sertifikater skal dekkes inn av gebyrer.
Garantiene er omsettbare i et marked.
Det presiseres at dette er utkast til forskrift og at det derfor kan komme endringer/justeringer.

Les Småkraftforeningas høringsbrev her:

http://kraftverk.net/dokument/opprinnelsesgarantier.doc