Forsyningssikkerheten og investeringer i infrastruktur for elektrisitet

Et nytt EU-direktiv (2006/89/EC) ble vedtatt av EØS-komiteen den 8. juni i år. Formålet med direktivet er å sikre et velfungerende energimarked, ivareta forsyningssikkerheten på elektrisitetsområdet samt sikre tilstrekkelig utbygging av overføringskapasitet til andre land. Direktivet fokuserer på behovet for overføringsforbindelser, tiltak på forbrukssiden, samt investeringer i produksjonskapasitet, og da spesielt fornybar energi og kombinert kraft/varmeproduksjon.

Direktivet er interessant for småskala vannkraftprodusenter siden det er et spesielt fokus på investeringer i produksjonskapasitet for fornybar energi. Småkraftforeninga håper at direktivet kan medføre en politikkomlegging som kan gi både klarere og kraftigere investeringsincitamenter i ny infrastruktur.

Direktivet skal implementeres i norsk rett stort sett ved politikkutforming.

Mer informasjon finnes på OEDs hjemmesider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2007/Norge-og-EU-samarbeider-om-forsyningssik.html?id=472033