Uholdbart regelverk

Førstkommende fredag skal Småkraftforeninga sammen med KS-Bedrift diskutere nett-tilknytningsproblematikken med Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Slik situasjonen er i dag dvs. f.o.m. 01.01.2007 medfører regelverket for fastsettelse av nettselskapene inntektsrammer disincentiver mot å slippe produksjonen fra små kraftverk inn på nettet.

DEA-scoren synker når nettselskapet foretar småkraftrelaterte investeringer og dermed synker også nettselskapenes inntektsrammer. Det paradoksale i situasjonen er at selv om nettselskapene tar inn sine investeringer i form av anleggsbidrag fra produsentene og i realiteten ikke betaler påkoblingen selv, medfører slik ny produksjon at nettselskapene taper penger pga. en lavere beregnet inntektsramme fordi nettselskapene blir av NVE definert som mindre effektive.

Det er således i både småkraftprodusentenes og nettselskapenes interesse å endre regleverket på dette punktet. Det er en mangel på indre sammenheng når regelverket ikke følger opp gjeldende politikkutforming på området. Hvis regelverket endres slik at investeringer foretatt av nettselskapet øker inntektsrammen i stedet for å redusere den, og at anledningen til å kreve anleggsbidrag reflekterer dette, så vil det utløse både en vilje og evne til å bygge ut infrastruktur fra både nettselskap og småkraftprodusent.

Skal målsetningene om økt miljøvennlig og fornybar småskala vannkraft økes, må det samtidig følges opp med incentiver som gjør en slik satsning realiserbar.
Småkraftforeninga tror imidlertid at det skal være gode muligheter til å endre regelverket slik at nettselskapene finner det attraktivt å slippe til småkraftprodusentene og småkraftprodusentene finner det attraktiv å realisere utbyggingsplaner.