Stortingsmelding om norsk klimapolitikk

Regjeringen la i dag frem sin Stortingsmelding om Norges kommende klimapolitikk. Småskala vannkraft er trukket frem som et virkemiddel for å redusere utslippene av CO2. Det vises til den allerede vedtatte støtteordningen fra 2008. Det vises også til Lavutslipputvalgets rapport hvor småskala vannkraft er en av de sentrale virkemidlene for å redusere CO2-utslippene, og en omlegging til mer miljøvennlig energi.

Småkraftforeninga mener denne klimameldingen sementerer den betydelige politiske viljen til å satse på småskala vannkraft som en ren fornybar og CO2-nøytral energi. Småkraftforeninga mener denne viktige meldingen må øke fokuset på småkraft, og på en slik måte at det blir en sammenheng mellom politikkutformingen på den ene siden, og praktiske tilrettelegging på den andre siden. Det er viktig at alle hele produksjon og levering sees i sammenheng, og at den samfunnsmessige nytten inkluderer verdien av miljømålsetningene. Tiden da det kun legges en bedriftsmessig økonomisk vurdering til grunn, må være over. Verdien av CO2-besparelsene må reflekteres i nyttevurderingen. Småkraftforeninga har pekt på flere flaskehalser som hindrer at de felles målene til Regjeringen og et samlet Storting om økt småkraftproduksjon.

Meldingen om Norsk klimapolitikk finnes her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-34-2006-2007-.html?id=473411