Hjemfall for fall

I dag falt dommen i EFTA om hjemfallsordningen. Domstolen har gitt ESA medhold i at spørsmålet om hjemfall faller innenfor EØS-avtalen og mener videre at Norges hjemfallspraksis er i strid med EØS-avtalen. Hvis dommen blir stående må regelverket endres, og Regjeringen må fremme et lovforslag for Stortinget.

Reglene om hjemfall gjelder ikke for de fleste småkraftverk (under 4000 naturhestekrefter, jf. reglene i Industrikonsesjonsloven) men enkelte større småkraftanlegg er i dag omfattet av hjemfallsordningen. EFTA-dommen sier at hjemfall er lovlig men at det ikke kna være ulike regler for offentlige og private kraftverk. Regjeringen har derfor i utgangspunktet to muligheter. Det ene er å innføre hjemfall for alle, eller fjerne ordningen for alle. Småkraftforeninga mener at reglene uansett bør endres slik at ordningen med hjemfall følger definisjonene til småkraft dvs. 10 MW installert effekt. Dersom hjemfallsinstituttet opprettholdes bør det som et minimum kun gjelde ved videresalg av kraftverket.
Småkraftforeninga vil kontakte Regjeringen for å bidra til at småkraftverk i sin helhet unntas fra en eventuell videreføring av hjemfallsordningen