Agder Energi anker til Høyesterett

Agder Energi har anket dom i Agder Lagmannsrett 22. mai 2007. Agder Energi anker prinsippet for utmåling av erstatning ved ekspropriasjon og reglen om 25% tillegg i erstatningssummen og også selve tidspunktet for utmåling av erstatning. Det er særlig prinsippet om utmåling av erstaningen og 25% reglen i vannressursloven som er prinsipielt viktige.

Agder Energi vil ikke godta både overskjønnet som går bort fra en gammel og utdatert praksis om å erstatte fallet etter naturhestekraftprinsippet, og ikke som an andel av den reelle verdiskapningen (produksjon og markedspris på kraft).

Dette er en svært viktig og prinsipiell sak for Småkraftforeninga. Det at eksproprianter ikke ønsker å erstatte de ervervede verdier etter markedspris er alvorlig og vil frata rettighetshaverne store verdier. Agder Energi Produksjon ønsker også å redusere rekkevidden av 25% reglen og som ytterligere vil overføre verdier fra distriktene til de store energikonsernene.

Småkraftforeninga mener at saken er spesiell også fordi Agder Energi møter selg selv i døra. Agder Energi er medeier i Småkraft AS som kjøper opp fossefall, og på den måten presser prisene opp. Så prøver de på den andre siden å redusere kostnadene ved slike oppkjøp/ekspropriasjoner ved å gå rettens vei. Uryddig er en svært forsiktig beskrivelse av denne virksomheten.
Nå skal anken prøves i Kjæremålsutvalget og slipper den gjennom der vil saken trolig bli behandlet av Høyesterett i løpet av Høsten.