Naturvernforbundet angriper småkraften

I et brev til Olje- og energiministeren krever Naturvernforbundet at alle småkraftsøknader skal legges på is i påvente av at det blir utarbeidet fylkesvise planer for småkraftutbygging. Naturvernforbundet mener småkraftutbyggingen truer vassdragsnaturen og gir tap av biologisk mangfold.

Småkraftforeninga mener utspillet fra Naturvernforbundet er underlig, og at det er en mangel på indre sammenheng når de på den ene siden peker på at den største miljøsaken er global oppvarming samtidig som de på den andre siden problematiserer etter beste evne den CO2-nøytrale energien som på kort sikt gir de største reduskjonene i CO2-utslippene

Småkraftforeninga finner grunn til å gjøre Naturvernforbundet oppmerksomme på at også rødlistearter påvirkes av global oppvarming. Småkraftforeninga finner også grunn til å peke på at småkraftutbygging er en skånsom utnyttelse av vannressursene. Det er heller ikke slik at hver en bekk vil bli utbygd. Faktum er at langt de fleste bekker i Norge aldri vil bli utbygd.

Småkraftforeninga er også overrasket over de harde angrepene på småskala vannkraft fra Naturvernforbundet, fordi slik utbygging burde være sammenfallende med Naturvernforbundets streben etter CO2-nøytral energi. Småkraftforeninga er tross utspillet fra Naturvernforbundet trygg på at Olje- og energidepartementet opprettholder sin tidligere holdning om at prosjekter ikke skal legges på is i påvente av eventuelle fylkesvise planer, men behandles fortløpende hos NVE.

Småkraftforeninga ønsker en dialog med Naturvernforbundet hvor småkraftens rolle i klimaproblematikken drøftes, og Småkraftforeninga vil ta initiativ til et møte mellom organisasjonene.