Småkraftforeninga ber OED å styrke NVE

Småkraftforeninga har bedt Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen om å tilføre NVE økte ressurser for å få ned saksbehandlingstiden for søknader om småkraftkonsesjoner. Bakgrunnen er at det i dag ligger om lag 300 søknader om konsesjon i kø hos NVE. Saksbehandlingstiden tar gjerne flere år, og er en av de viktigste flaskehalsene for å utløse ny fornybar energi.

Les hele brevet til statsråden her:

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo

Lilleaker 2. august 2007

Saksbehandlingstiden må reduseres

Det er dessverre et velkjent problem at saksbehandlingskapasiteten til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke er tilpasset den aktiviteten som skjer rundt omkring i distriktene når det gjelder planlegging av nye småskala vannkraftverk.

I desember 2006 uttalte adm. dir. i NVE Agnar Aas at ”NVE ikke skulle være noen propp i systemet”. Etter den tid har køen med konsesjonssøknader vokst ytterligere, og i dag ligger om lag 300 søknader i bunken. NVE har videre uttalt at de skal klare å behandle et sted mellom 50 og 100 konsesjoner i året. Dette betyr at i verste fall er saksbehandlingstiden 6 år, og i bestefall 3 år.

Vi har også eksempler på at NVE har brukt ett år på å vurdere om et tiltak er konsesjonspliktig eller ikke.

Denne situasjonen er uholdbar og Småkraftforeninga mener at saksbehandlingstiden maksimalt bør være 18 måneder. Vi er imidlertid klar over at NVE må få tilført ressurser for å klare å nå dette målet.

Vi ber derfor statsråden om å tilføre NVE øremerkede midler til deres konsesjonsavdeling. Dette bør skje så raskt som mulig og gjerne i sammenheng med presentasjonen av Statsbudsjettet for 2008.

Det er en bred politisk målsetning om å øke produksjonen av småskala vannkraft. Småkraft gir en reelt bidrag til målsetning om CO2-reduksjon og til nasjonal kraftbalanse og forsyningssikkerhet. I tillegg gir lokale småkraftprosjekter et vesentlig bidrag for å holde liv i bygde-Norge.

Småkraftforeningas medlemmer ønsker å bidra til at Regjeringens målsetninger i energi- og klimapolitikken nås, men ber da om at en av de største flaskehalsene i dag fjernes.

Med hilsen

Bjørn Lauritzen
Daglig leder Småkraftforeninga