Utidig innblanding fra SFT

Småkraftforeninga reagerer kraftig på at Statens forurensingstilsyn (SFT) forlanger utslippstillatelse etter forurensningsloven for et småkraftverk. Til alt overmål bygger argumentasjonen på at vannets selvrensende evne blir redusert siden vannføringen blir redusert (og går ved siden av i rør). Dette er altså negativt fordi det er utslipp til elven ovenfor inntaket og som skyldes andre virksomheter.

Småkraftforeninga synes hele argumentasjonen virker oppkonstruert og vi mistenker SFT for å nytte dette som et påskudd for å komme i inngrep med konsesjonsbehandlingen i småkraftsaker. SFT er som kjent underlagt Miljøverndepartementet.

Småkraftforeninga har tillitt til de vurderingene NVE gjør, og vil poengtere at det vil være svært uheldig hvis dette er en praksis som brer om seg, ikke minst fordi det vil øke byråkratiet vesentlig, og at søkerne må forholde seg til to ulike tilsyn/direktorater med parallell saksbehandling og ikke minst to ulike departementer eventuelle klagebehandlinger.

Småkraftforeninga har derfor sendt brev til SFT hvor vi ber om en redegjørelse.

Les brevet her