Avholdt informasjonsmøte om nettsituasjonen i Agder

Agder Energi Nett (AEN) har som kjent gjennomført en analyse av nettkapasitet i forhold til nye småkraftverk i Agderfylkene. Dette er et prisverdig tiltak som Småkraftforeninga har gitt AEN honnør for tidligere. Gårsdagens møte (30/8-07) hadde sitt utspring i småkraftutredningen, men hvor vinklingen dessverre var langt mer negativ.

Årsaken er at flere potensielle småkraftverk har havnet i såkalt rød sone, dvs. i områder uten kapasitet (etter AEN utsagn) og hvor AEN ønsker at alle konsesjonssøknader legges på is 2-4 år i påvente av investeringsbeslutninger om ny kapasitet.

Dette er en uholdbar situasjon, og selv om dette dreier seg om AEN, er situasjonen tilnærmet generell med betydelig overføringsverdi til andre nettselskaper. Småkraftforeninga mener at mange nettselskaper har sovet i timen og ikke tatt inn over seg verken de politiske målsetningene om økt satsning på småkraft eller den store og økende viljen til å bygge ut fallene. Paradoksalt rammes også energiverkenes egne småkraftanlegg av den manglende nettkapasiteten om enn i noe mindre grad enn de private.

Småkraftforeninga ønsker å samarbeide med AEN og andre nettselskaper slik at det som i dag fremstår som investeringsvegring går over til investeringsbeslutninger. Vi ønsker også å komme ut av den onde sirkelen hvor NVE ikke gir konsesjoner fordi nettsituasjonen ikke er avklart, samtidig som nettselskapene ikke vil planlegge ny kapasitet fordi konsesjonssituasjonen ikke er avklart. Dermed er både nettselskapene, NVE og fallrettighetseiere havnet i en klassisk ”høna eller egget” diskusjon.

Småkraftforeninga vil ta (nok et) initiativ ovenfor myndigheten slik at man unngår en langvarig runddans rundt konsesjon/nettkapasitets spørsmålene, og heller får opp virkemidler – både juridiske og administrative – som gjør at den nødvendige infrastrukturen som en økt småkraftsatsning krever blir etablert. Slike virkemidler vil omfatte en ommlegging av NVEs kalkyler for nettselskapenes inntektsrammer og hvor fokuset må endres slik at man ikke kun vurderer en bedriftsøkonomisk utnytting av nettet, men istedet tar inn over seg et bredere samfunnsperspektiv, hvor klima, forsyningssikkerhet/kraftbalanse og verdiskapning i og for distriktene blir viktige vurderingskriterier.