Ny domsavsigelse

I en skjønnsavgjørelse i Hålogaland lagmannsrett avsagt 06.09.2007 fastsettes fallrettighetshavernes vederlag etter naturhestekraftprinsippet og ikke etter en markedsmessig verdi av den faktiske produksjonen.

Saken gjelder overføring av Tverrelva til AS Salten Kraftsamband sitt kraftverk Sjønstå i Fauske kommune, Nordland. Et enstemmig overskjønn kom altså til at det ikke var påregnelig for fallrettighetshaverne å få konsesjon til et småkraftverk i Tverrelva. Dette begrunnes med en konkret påregnelighetsvurdering. Overskjønnet kom til at naturhestekraftprinsippet skulle anvendes siden dette ble anvendt ved utbyggingen av Sjønstå kraftverk på 1980-tallet. Helt konkret ble Tverrelvas tilskudd til Sjønstå kraftverk beregnet (1 612 naturhestekrefter). Erstatningen ble oppjustert i forhold til Tingrettens kjennelse, til 400 kr/nat.hk. + 25% tilegg, jf. vannressurslovens § 51 annet ledd. Fallrettighetshaverne ble ikke ilagt omkostaninger.
Småkraftforeninga mener dommen for så vidt er uheldig, men mener at saken ikke kan ha overføringsverdi til andre saker der erstatning ved ekspropriasjon av fallretter vurderes. I første rekke skyldes dette at retten mente at en småkraftutbygging ikke var påregnelig, og at den endringen i erstatningsretten som skyldes liberaliseringen av energimarkedet i 1990 med ny energilov, dermed ikke får anvendelse.

Les hele dommen her