Avskrivingsreglene for småkraftverk må endres

Avskrivningsreglene for småkraftverk følger i hovedsak reglene for større magasinkraftverk. I korte trekk betyr dette en lineær avskrivning med 2,5 % over 40 år for maskinteknisk utrustning (turbiner, generatorer m.v.) og 1,5% over 67 år for dammer, tunneler (ikke rør), kraftstasjon m.v.

Det som kjennetegner investeringer i småkraftverk er et initielt stort kapitalbehov, mens den løpende driften er langt mindre kapitalkrevende. Dette innebærer at med dagens regelverk med en jevn årlig avskrivningssats, blir den økonomiske byrden særlig stor de første årene etter byggingen av kraftverket.

Småkraftforeninga ønsker å gjøre startkneika mindre og slik at det tillates en høyere avskrivningssats for eksempel de første 5 årene, for deretter å avskrive resten lineært som i dag.

En vil anta at provenytapet er helt marginalt.

Saken vil bli tatt opp med Finanskomiten med det første.